بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی، اداره آموزش و پروش منطقه بسطام، بسطام، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان دهنده اثرات مفید ورزش بر مادر و جنین و گذراندن یک بارداری بدون مشکل می باشد. بنابراین با توجه به احتمال پیامدهای ناگوار در زنان باردار و همچنین خسارات مالی، جسمی و روحی متأثر از آن ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زاانجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1392 بر روی 76 نفر زن آماده زایمان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (علیه السلام) شهرستان شاهرود انجام شد. جهت گردآوری داده های مربوط به تعیین سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه استانداردPPAQ ، جهت تعیین میزان وزن از ترازو و جهت سنجش کورتیزول سرمی از کیت تشخیصی الایزا در حین زایمان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون انجام شد. میزان p، کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین سطح فعالیت بدنی زنان در سه ماهه سوم بارداری با وزن مادر قبل از زایمان ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (05/0p<)، اما بین سطح فعالیت بدنی زنان باردار با سطح سرمی کورتیزول آن ها در زمان زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه گیری: زایمان به عنوان پر استرس ترین حادثه فیزیکی و ذهنی برای زنان به عنوان فرآیندی مستقل از دوران بارداری می باشد. لذا میزان کورتیزول سرم در زمان زایمان تحت تأثیر فعالیت بدنی قرار نمی گیرد، اما میزان اضافه وزن در دوران بارداری را می توان با فعالیت بدنی کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Physical Activity Levels, Maternal Weight (before delivery) and Serum Cortisol Level (during labor) in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

 • Somayeh Abbasi 1
 • Mahtab Moazami 2
 • Nahid Bijeh 2
 • Seyedeh Roqieh Mirmajidi 3
1 MSc of physiology, Department of Educational office Region Bastam, Bastam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Gynecologist, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many studies confirm the health benefits of exercise during pregnancy both for mother and fetus. Given the possibility of poor pregnancy outcomes as well as adverse economic, physical and psychological consequences, the main purpose of the present study was to investigate the relationship between physical activity levels, maternal weight (before delivery) and serum cortisol levels (during labor) in nulliparous women.
Methods: The participants of this cross-sectional study were women admitted to Imam Hussein hospital for delivery in Shahrood, Iran, 2013. Overall, 76 women were chosen randomly as the sample. The physical activity level was determined via PPAQ questionnaire and maternal weight and serum cortisol level were measured using a scale and ELISA kit, respectively. The validity of all the data gathering tools was approved by a number of experts in the field and the reliability of the questionnaire was measured (α=0.81). The data was analyzed using SPSS software version 18. Kolmogorov-Smironov, Pearson correlation and Spearman correlation were performed (P-value less than 0.05 was considered significant). 
Results: Our findings proposed that there is a significant inverse relationship between physical activity Level of pregnant women and maternal weight before delivery (p<0.05); however, no significant relationship was found between physical activity level of pregnant women and maternal serum cortisol level while in labor (p>0.05).
Conclusion: Delivery, considered as the most physically and mentally stressful event for pregnant women, is completely independent of pregnancy. Therefore, serum cortisol levels during labor is not affected by physical activity during pregnancy, however, the weight gain during pregnancy can be controlled through physical activity.
Keywords: Delivery, Physical Activity, Cortisol, Weight

 1. Cuningham FG, Gant NF, Levero Kj, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 21th ed. NewYork: McGraw- Hill; 2001. P.567,609,613,1209-16,1253-54, 1340-44, 1367-68, 1371-74, 1385-8.
 2. U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People, 2010.Conference Edition (Two Volumes). Washington DC: Centers for Disease Control and Prevention; 2000.
 3. Zhang J, Savitz DA. Exercise during pregnancy among US women. Ann Epidemiol 1996;6(1):53-9.
 4. Monk C, Fifer WP, Myers MM, Sloan RP, Trien L, Hurtado A. . .Maternal stress responses and anxiety during pregnancy: Effects on fetal heart rate. Dev Psychobiol 2000; 36(1): 67-77.
 5. ACSM's Guidelines for Graded Exercise Testing and Prescription. 1999.2ndEd. Philadelphia: Lea & Febiger.
 6. Polley BA, Wing RR, Sims CJ. Randomized control trial to prevent excessive weight gain in pregnant women. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26(11): 1494-502.
 7. American College of Obstetricians and Gynecologists, Exercise during pregnancy and the postpartum period 2002. (ACOG Committee Opinion No. 267). Obstetrics and Gynecology.; 99: 171-173
 8. Wolf LA, Weissgerber TL. Clinical physiology of exercise in pregnancy: a literature review. J Obstet Gynecol Can 2003; 25(6): 473-83
 9. Field T. Prenatal exercise research .Infant Behav Dev 2012; 35(3): 397-407
 10. Bruce RA. Exercise, functional aerobic capacity, and aging--another viewpoint. Med Sci Sports Exerc 1994; 16(1): 8-13.
 11.   Magann EF, Evans SF, Newnham JP. Employment, exertion, and pregnancy outcome: assessment by kilocalories expended each day. Am J Obstet Gynecol 1996; 175(1): 182-7
 12. Lee AM, Lam SK, Sze Mun Lau SM, Chong CS, Chui HW, Fong DY. Prevalence. course. and risk factors for antenatal anxiety and depress