دوره و شماره: دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-29 (هفته چهارم تیرماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان در زنان یائسه

صفحه 1-7

منیره پورجواد؛ امیر معین تقوی؛ سپیده دادگر؛ محمد تقی شاکری


3. ارزیابی عملکرد جنسی زنان طی نخستین بارداری

صفحه 14-20

زهرا بستانی خالصی؛ سیده مرضیه راهبی؛ ماندانا منصور قناعی