دوره و شماره: دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 1-31 (هفته سوم مهرماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر مقاربت جنسی در کاهش نیاز به اینداکشن در زمان ترم

صفحه 1-6

فاطمه وحید رودسری؛ مهناز قلی پوربازیری؛ صدیقه آیتی؛ منور افضل آقایی؛ فائزه پورصدرالله


3. شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار استان کرمانشاه در سال 1389

صفحه 14-23

یحیی پاسدار؛ نیلوفر حیدری؛ یحیی صفری؛ رویا صفری فرامانی؛ ندا ایزدی؛ مهر انگیز جمشید پور؛ میترا دربندی