دوره و شماره: دوره 15، شماره 11، مرداد 1391، صفحه 1-33 (هفته اول مردادماه 1391) 
3. ارتباط بین انجام عمل عقیمی لوله ای و خطر انجام هیسترکتومی

صفحه 16-21

انیس الدوله نانکلی؛ فرید نجفی؛ فرحناز کشاورزی؛ امیر باستانی؛ سارا دائی چین