دوره و شماره: دوره 15، شماره 25، آبان 1391، صفحه 1-28 (هفته سوم آبان ماه 1391) 
2. مقایسه تعداد و شاخص های پلاکتی در زنان باردار سالم و پره اکلامپسی

صفحه 8-13

مریم زنگنه؛ بهزاد ابراهیمی؛ فیروزه ویسی؛ شهره ملک خسروی؛ نگین رضاوند؛ محمد رسول قدمی