دوره و شماره: دوره 15، شماره 37، بهمن 1391 (هفته سوم بهمن ماه 1391) 

گزارش مورد

1. گزارش یک مورد سزارین حوالی مرگ مادر

صفحه 1-5

زهره یوسفی؛ مونا جعفریان


اصیل پژوهشی

2. ارتباط بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم در فاز فعال زایمان

صفحه 6-13

معصومه کردی؛ مروارید ایرانی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه تارا