دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، آذر 1391، صفحه 1-30 (هفته دوم آذر ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی جهش های ژن GPR54 در دختران ایرانی با بلوغ زودرس فامیلیال

صفحه 1-8

نصرت قائمی؛ سمانه نوروزی اصل؛ محمدرضا عباس زادگان؛ مارتا قهرمان؛ رحیم وکیلی


3. عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

صفحه 13-20

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ ناهید خلدی؛ سکینه موید محسنی؛ سمیه شالچی تبریزی