دوره و شماره: دوره 15، شماره 36، بهمن 1391 (هفته دوم بهمن ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان 65-35 ساله شهر مشهد در سال 1390-1389

صفحه 1-7

حبیب الله اسماعیلی؛ رسول علیمی؛ نیلوفر جوانروح؛ هدی عزیزی؛ فاطمه وحید رودسری


2. بررسی ارزش پیش آگهی شاخص های پلاکتی در پره اکلامپسی

صفحه 8-14

سروه حیدری؛ فریبا فرهادی فر؛ عزت الله رحیمی؛ شعله شاه غیبی؛ معصومه رضایی؛ نسرین صوفی زاده