دوره و شماره: دوره 15، شماره 7، تیر 1391، صفحه 1-31 (هفته اول تیرماه 1391) 
2. رابطه بین اضطراب غیر آسیب زای مادران در دوران بارداری با شاخص های تن سنجی نوزاد

صفحه 9-16

فرهاد شقاقی؛ فاطمه تارا؛ مجتبی امیری مجد؛ روح االله میرزا آقاسی؛ معصومه میرزامرادی