دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، آذر 1391 (هفته چهارم آذر ماه 1391) 
3. ارتباط فعالیت فیزیکی متوسط با الگو و نشانه های قاعدگی مستخدمین زن بیمارستان های زاهدان

صفحه 15-21

شهین دخت نوابی ریگی؛ فتیحه کرمان ساروی؛ شهلا شفیعی؛ زهرا علیمرادی


4. پیش‌بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفه مثبت و هوش هیجانی در ماماها و پرستاران

صفحه 22-28

عالیه حقیقی؛ صفورا حقیقی؛ حسین سماواتیان؛ مهنوش امینی؛ معصومه عباسی هفشجانی