دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، اسفند 1391 (هفته اول اسفند ماه 1391) 
2. بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای

صفحه 9-15

فرزانه جعفرنژاد؛ سیده فاطمه حسینی؛ سیدرضا مظلوم؛ مریم حامی