دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 1-27 (هفته اول آذر ماه 1391)