دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 1-27 (هفته اول آذر ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

2. بررسی تأثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد

صفحه 8-13

ندا محمدی نیا؛ محمد علی رضائی؛ مرضیه لری پور؛ نسترن حیدری خیاط