دوره و شماره: دوره 15، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 1-29 (هفته سوم خردادماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر ناشتایی بر نتایج تست 05 گرمی غربالگری دیابت بارداری

صفحه 1-6

لیلی حفیظی؛ صدیقه آیتی؛ نیره قمیان؛ محبوبه شیرازی؛ ابراهیم دستگردی