دوره و شماره: دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 1-37 (هفته اول آبان ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. عملکرد جنسی زنان یائسه و برخی عوامل پیشگویی کننده آن: مطالعه ای مبتنی بر جامعه در شهر ایلام 1390

صفحه 1-9

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ نازنین رضائی؛ سویل حکیمی؛ علی منتظری؛ شیوا خاتمی؛ پرویز کریمی


2. اثر آموزش بر باورهای غربالگری سرطان پستان در دانشجویان دختر

صفحه 10-17

فاطمه رحمتی نجار کالیی؛ فربد عبادی فرد آذر؛ شهناز ریماز