دوره و شماره: دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 1-37 (هفته اول آبان ماه 1391)