دوره و شماره: دوره 15، شماره 35، بهمن 1391 (هفته اول بهمن ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن

صفحه 1-10

اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


گزارش مورد

2. گزارش یک مورد فئوکروموسیتوما در بارداری

صفحه 11-16

مهوش زرگر؛ عبدالحسین طلائی زاده؛ اعظم رفیق


اصیل پژوهشی

3. بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن

صفحه 17-24

معصومه هاشمیان؛ علیرضا حیدرنیا؛ فرخنده امین شکروی؛ مینور لمیعیان؛ کاظم حسن پور؛ آرش اکابری


4. بررسی تأثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی زیاتومی در زنان نخست زا

صفحه 25-31

فریده اقدام پور؛ فرشته جهدی؛ معصومه خیرخواه؛ محسن تقی زاده؛ سمیه نقی زاده؛ حمید حقانی