دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، آبان 1391، صفحه 1-29 (هفته چهارم آذرماه 1391) 
3. بررسی ارتباط عالئم کلیماتریک با سن یائسگی در زنان یائسه شهر گرگان

صفحه 15-20

حمید آسایش؛ علی اکبر عبداللهی؛ مصطفی قربانی؛ مرتضی منصوریان؛ عزیز رضاپور؛ مهدی نوروزی؛ حسین انصاری