دوره و شماره: دوره 15، شماره 9، تیر 1391، صفحه 1-30 (هفته سوم تیرماه 1391) 
2. باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

صفحه 7-14

عفت السادات مرقاتی خویی؛ ملیحه افشار؛ پریسا یاوری کیا؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی