دوره و شماره: دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 1-28 (هفته دوم شهریور ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان

صفحه 1-6

مهدی طالبی؛ رضا افشاری؛ رضا طالبی دلویی؛ الهام ارقامی؛ سمیرا توسلی