دوره و شماره: دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 1-67 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر پتدین (مپردین) در کاهش مدت زمان مرحله اول و دوم زایمان

صفحه 1-7

فاطمه لالوها؛ آمنه باریکانی؛ نرجس بیگم هاشمیان؛ ندا اسماعیل‌زاده‌ها


3. بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 18-24

بهناز سوئیزی؛ سودابه شهیدثالث؛ غلامحسین نوفرستی؛ یاشا مخدومی؛ افسانه رضایی کلات؛ رضا جعفرزاده اصفهانی؛ سارا میرزائیان