اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی

زنان و زایمان استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

alavighmums.ac.ir

سردبیر

دکتر منیره پورجواد

زنان و زایمان استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

pourjavadmmums.ac.ir
0511-8525204

دبیر اجرایی

دکتر مرضیه لطفعلیزاده

زنان و زایمان دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

lotfalizademmums.ac.ir
0511-8525204

اعضای هیات تحریریه

دکتر سلمه دادگر

زنان و زایمان استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

dadgarsmums.ac.ir

دکتر شهناز آرام

بیماری‌های زنان و زایمان استاد گروه بیماری‌های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

arammed.mui.ac.ir

دکتر اشرف آل یاسین

زنان و زایمان دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران

aleyasin.gyngmail.com

دکتر عبدالرسول اکبریان

زنان و زایمان دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران

whrcmums.ac.ir

دکتر حسن بسکابادی

گروه نوزادان دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

boskabadihmums.ac.ir

دکتر نیره خادم

زنان و زایمان استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

khademnmums.ac.ir
0511-8022631

دکتر محمد تقی شاکری

پزشکی اجتماعی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

shakerimtmums.ac.ir

دکتر نوریه شریفی

آسیب‌شناسی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sharifinmums.ac.ir

دکتر علیرضا فاضل

آناتومی استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fazelamums.ac.ir

دکتر محمدرضا قوام نصیری

انکولوژی دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ghavamnasirimrmums.ac.ir

دکتر رباب لطیف نژاد

مامایی استادیار - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

latifnejadrmums.ac.ir

دکتر مصطفی مهرابی بهار

جراحی عمومی استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mehrabimmums.ac.ir

دکتر زهره یوسفی

زنان و زایمان استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

yousefizmums.ac.ir
05118012477

دکتر علی شمسا

اورولوژی استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

shamsaamums.ac.ir

دکتر محمد مهدی کوشیار

هماتولوژی اونکولوژی دانشیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

koshyarmmmums.ac.ir

دکتر تقی رازی

زنان و زایمان دانشیار - دانشگاه جندی شاپور اهواز

razitaums.ac.ir

دکتر صدیقه عبداللهی

زنان و زایمان استاد- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

dr-s-abdollahiyahoo.com

دکتر رویا کلیشادی

بیماریهای کودکان استاد- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

kelishadimed.mui.ac.ir

پروفسور فرهاد نزهت

لاپاراسکوپی و انکولوژی استاد- دانشگاه کلمبیا آمریکا

journal.gyn.imums.ac.ir

دکتر پرویز هنجنی

زنان و زایمان استاد- دانشگاه Temple فیلادلفیا آمریکا

journal.gyn.irrmums.ac.ir

دکتر مجید خادم رضاییان

پزشکی اجتماعی استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

khademrmmums.ac.ir
0000-0003-2698-176X