دوره و شماره: دوره 19، شماره 25، مهر 1395، صفحه 1-22 (هفته اول مهر ماه 1395) 
2. ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی؟

صفحه 8-16

محبوبه حاجی فقها؛ معصومه سیمبر؛ سمیرا گلعذار؛ شیوا علیزاده


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد بیمار باردار با سکته وسیع قلبی

صفحه 17-22

رامین خامنه باقری؛ مصطفی احمدی؛ فاطمه حق پرست؛ شهرام کارگر