دوره و شماره: دوره 19، شماره 30، آبان 1395، صفحه 1-36 (هفته دوم آبان ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

صفحه 1-8

حمید‌رضا بهرامی طاقانکی؛ میترا هاشمیان؛ مرضیه لطفعلی‌زاده؛ محمدرضا نورس


مروری

3. پروتکل درمان ترشحات غیر طبیعی واژینال در پزشکی ایرانی و پزشکی رایج

صفحه 26-36

مریم یاوری؛ پانته‌آ شیرویه؛ راضیه نبی‌میبدی؛ اعظم معیاری؛ مریم بهمن؛ سیده آتیه نعیمی؛ هاجر معمارزاده زواره؛ مژگان تن‌ساز