بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 دانشیار گروه رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص رادیوتراپی انکولوژی، مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا، مشهد، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ‌سبزوار،‌ ایران.

5 دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی، مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در ایران نشان‌دهنده روند افزایشی ابتلاء به سرطان پستان است و در حال حاضر به یکی از نگرانی‌های اصلی پژوهشگران تبدیل شده است. در مناطق و جمعیت‌های گوناگون، بررسی‌های متعددی انجام شده که هر کدام عوامل مختلفی را بر میزان بقاء بیماران مؤثر دانسته‌اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان، در بازه زمانی 5 ساله انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، اطلاعات همه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا از سال 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر متغیر‌های مختلف (از جمله سن، نوع پاتولوژی، گیرنده‌های هورمونی شامل استروژن گیرنده، پروژسترون گیرنده، بیان پروتئین Her2) بر میزان بقاء بیماران سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون رگرسیون کاکس و آنالیز بقاء انجام شد. مقادیر p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه حاضر، میانگین سن بیماران مبتلا به سرطان پستان 57/11±13/49 سال بود. میانگین بقاء کلی بیماران با سن کمتر از 48 سال، 96/51 ماه و میانگین افراد مسن‌تر از 48 سال، 93/52 ماه بود که از نظر آماری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت (336/0=p)، مرحله بیماری تأثیر معناداری بر بقاء کلی داشت و مشاهده شد که هر چه مرحله بالینی (Stage) بیماری بیشتر می‌شود میانگین بقاء کلی بیماران کاهش می‌یابد (000/0=p). میزان بقاء کلی با افزایش بیان گیرنده استروژن به شکل معناداری کاهش داشت (000/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر معنادار مرحله بالینی سرطان و بیان رسپتور استروژن بر میزان بقاء بیماران و همچنین دستیابی به میانه سنی حدود 48 سال در مبتلایان، انجام غربالگری و شناسایی موارد دارای احتمال خطر با پیش آگهی بد در این سنین ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of effective factors on prognosis of breast cancer patients

نویسندگان [English]

 • Behnaz Souvizi 1
 • Soodabeh Shahid Sales 2
 • Gholam Hossein Noferesti 3
 • Yasha Makhdoumi 3
 • Afsaneh Rezaei Kalat 4
 • Reza Jafarzadeh Esfehani 5
 • Sara Mirzaeian 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiation Oncology, Cancer Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Radiotherapist-oncologist, Reza Radiation Oncology Center, Mashhad, Iran.
4 Student of Medicine, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
5 PhD student of Medical Genetic, Medical Genetic Research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to recent epidemiologic studies, the prevalence of breast cancer is growing in our country and has become a great concern for the researchers. Various studies in different regions and populations reported variable prognostic factors influencing on patients' survival. This study was performed with aim to evaluate the effective factors on prognosis of breast cancer patients in five-year period.
Methods: In this cross-sectional study, the information of all female breast cancer patients who had referred to Reza Radiation Oncology Center of Mashhad from 2007 to 2011were evaluated and the effect of different variables (include age, pathologic type, hormone receptors (ER,PR), and Her2 expression) on their survival was evaluated. Data was analyzed with SPSS software (version 18) and cox regression test and survival analysis. P<0.05 was considered significant.
Results: Mean age of breast cancer patients was 49.13±11.57. Mean overall survival of patients younger than 48 years was 51.96 months and for those who were older than 48 years was 52.93 months that there was no significant difference between two groups (P=0.336). Cancer stage was significantly affected on overall survival and it was found that whatever the cancer stage is increased, the rate of overall survival is decreased (P=0.000). Overall survival significantly decreased with increased estrogen receptor expression (P=0.000).
Conclusion: Due to significant impact of clinical stage and estrogen receptor expression on patients' survival rates, as well as achieving the median age of about 48 years in patients, screening and identification of patients with poor prognostic factor in this age group it seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer Prognosis
 • Survival
 1. Akram M, Siddiqui S. Breast cancer management: past, present and evolving. Indian J Cancer 2012; 49(3):277-82.
 2. Zahmatkesh B, Keramat A, Alavi N, Khosravi A, Kousha A, Motlagh AG, et al. Breast Cancer Trend in Iran from 2000 to 2009 and Prediction till 2020 using a Trend Analysis Method. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(3):1493-8.
 3. Warrier S, Tapia G, Goltsman D, Beith J. An update in breast cancer screening and management. Womens Health (Lon) 2016; 12(2):229-39.
 4. Daroudi R, Akbari Sari A, Nahvijou A, Kalaghchi B, Najafi M, Zendehdel K. The economic burden of breast cancer in Iran. Iran J Public Health 2015; 44(9):1225-33.
 5. Rahimzadeh M, Pourhoseingholi M, Kavehie B. Survival rates for breast cancer in Iranian patients: a meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17(4):2223-7.
 6. Carey LA, Perou CM, Livasy CA, Dressler LG, Cowan D, Conway K, et al. Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study. JAMA 2006; 295(21):2492-502.
 7. Jazayeri SB, Saadat S, Ramezani R, Kaviani A. Incidence of primary breast cancer in Iran: ten-year national cancer registry data report. Cancer Epidemiol 2015; 39(4):519-27.
 8. Dabiri SH, Monsefi N, Nikian Y, Mirshekari TR, Rahimimoghadam MR. Significance of histopathological features of breast carcinoma and its correlation for decision of futuretherapy. J Kerman Univ Med Sci 1999; 7(1):26-33. (Persian).
 9. Yasemi M, Hafezi Ahmadi MR, Khajavikhan J, Peyman H, Asadollahi KH, Yasemi MR, et al. An 8 years retrospective study of breast cancer incidence in ilam province, Western Iran. J Clin Diagn Res 2013; 7(12):2923-5.
 10. Haghighat S, Akbari ME, Ghaffari S, Yavari P. Standardized breast cancer mortality rate compared to the general female population of Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(11):5525-8.
 11. Karimi A, Delpisheh A, Sayehmiri K, Saboori H, Rahimi E. Predictive factors of survival time of breast cancer in kurdistan province of Iran between 2006-2014: a cox regression approach. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(19):8483-8.
 12. Fallahzadeh H, Momayyezi M, Akhundzardeini R, Zarezardeini S. Five year survival of women with breast cancer in Yazd. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(16):6597-601.
 13. Baghestani AR, Shahmirzalou P, Zayeri F, Akbari ME, Hadizadeh M. Prognostic factors for survival in patients with breast cancer referred to Cancer Research Center in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16(12):5081-4.
 14. Movahedi M, Haghighat S, Khayamzadeh M, Moradi A, Ghanbari-Motlagh A, Mirzaei H, et al. Survival rate of breast cancer based on geographical variation in iran, a national study. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(12):798-804.
 15. Vostakolaei FA, Broeders MJ, Rostami N, Van Dijck JA, Feuth T, Kiemeney LA, et al. Age at diagnosis and breast cancer survival in Iran. Int J Breast Cancer 2012; 2012:517979.
 16. Rapiti E, Fioretta G, Verkooijen HM, Vlastos G, Schafer P, Sappino AP, et al. Survival of young and older breast cancer patients in Geneva from 1990 to 2001. Eur J Cancer 2005; 41(10):1446-52.
 17. Yoshida M, Shimizu C, Fukutomi T, Tsuda H, Kinoshita T, Akashi-Tanaka S, et al. Prognostic factors in young Japanese women with breast cancer: prognostic value of age at diagnosis. Jpn J Clin Oncol 2011; 41(2):180-9.
 18. Rezaianzadeh A, Peacock J, Reidpath D, Talei A, Hosseini SV, Mehrabani D. Survival analysis of 1148 women diagnosed with breast cancer in Southern Iran. BMC Cancer 2009; 9:168.
 19. Garcia-Fernandez A, Barco I, Fraile M, Lain JM, Carmona A, Gonzalez S, et al. Factors predictive of mortality in a cohort of women surgically treated for breast cancer from 1997 to 2014. Int J Gynaecol Obstet 2016; 134(2):212-6.
 20. Peng Z, Wei J, Lu X, Zheng H, Zhong X, Gao W, et al. Treatment and survival patterns of Chinese patients diagnosed with breast cancer between 2005 and 2009 in Southwest China: an observational, population-based cohort study. Medicine 2016; 95(25):e3865.

Kheradmand AA, Ranjbarnovin N, Khazaeipour Z. Postmastectomy locoregional recurrence and recurrence-free survival in breast cancer patients. World J Surg Oncol 2010; 8:30.