دوره و شماره: دوره 19، شماره 16، تیر 1395، صفحه 1-22 (هفته چهارم تیر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی داروهای ضد تشنج در مادر باردار و شیوع عوارض آن در جنین و نوزاد در استان کردستان 1393-1390

صفحه 1-6

پیام خماند؛ قباد مرادی؛ فریبا فرهادی‌فر؛ بهروز احسن؛ پریا کرم بیگی


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد کوریوآنژیومای جفتی

صفحه 17-22

سیده اعظم پورحسینی؛ سمانه فیروز؛ نغمه خورسند