مقایسه تأثیر گاز انتونوکس با لیدوکائین بر علائم حیاتی حین برش و ترمیم اپی‌زیاتومی زنان نخست‌زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی،‌ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان حادثه‌ای بالقوه تنش‌زا است. تنش و اضطرابی که مادر در حین زایمان به‌خصوص در موارد نیاز به اپی‌زیاتومی تجربه می‌کند، با تحریک اعصاب سمپاتیک منجر به بروز تغییراتی در علائم حیاتی می‌شود که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت مادر و نوزاد داشته باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه گاز انتونوکس با لیدوکائین بر علائم حیاتی حین برش و ترمیم اپی‌زیاتومی زنان نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر 120 زن باردار نخست‌زا انجام شد. در گروه مداخله، گاز انتونوکس از 2 دقیقه قبل از برش و ترمیم اپی‌زیاتومی داده شد و بعد از اتمام برش و ترمیم قطع می‌شد. در گروه کنترل طبق روش معمول از 5 میلی‌لیتر لیدوکائین 2% قبل از برش و ترمیم اپی‌زیاتومی استفاده شد. علائم حیاتی قبل و بعد از برش و ترمیم اپی‌زیاتومی با استفاده از دستگاه پالس‌اکسی‌متر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های من‌ویتنی و کای دو انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین میزان نبض، درصد اشباع اکسیژن شریانی قبل و بعد از برش و ترمیم اپی‌زیاتومی، میزان تنفس بعد از برش و قبل از ترمیم اپی‌زیاتومی و میزان فشارخون سیستول و دیاستول قبل و بعد از برش و ترمیم اپی‌زیاتومی در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p>). در دو گروه بین میزان تنفس قبل از برش و بعد از ترمیم اپی‌زیاتومی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0p<). این میزان در گروه انتونوکس بیشتر از لیدوکائین بود. میزان فشار خون دیاستول قبل و بعد از برش اپی‌زیاتومی تفاوت معنی‌داری داشت (05/0p<)، بدین معنا که در گروه انتونوکس کمتر بود. هیچ‌گونه عوارض جانبی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: گاز انتونوکس همانند لیدوکائین در صورت استفاده صحیح، هیچ‌گونه اثرات جانبی بر علائم حیاتی مادر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of entonox in comparison with lidocaine on vital signs during episiotomy incision in nulliparous women: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Azam Honarmandpour 1
  • Masoumeh Yaralizadeh 2
  • Masoumeh Yaralizadeh 3
1 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Faculty Shoushtar of Medical Sciences, Shoushtar, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Fertility Heath Improvement Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Delivery is potentially a stressful event. The maternal stress and anxiety, especially in the need for episiotomy, stimulates sympathetic system and leads to changes in vital signs which can have undesirable effects on maternal and fetal health. Therefore, this study was performed with aim to investigate the effects of entonox in comparison with lidocaine on vital signs during episiotomy incision in nulliparous women.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 120 nulliparous women in 215. Intervention group received entonox two minutes before starting episiotomy incision and its repair and was stopped at the end of the incision procedure. Control group as routine received 5 ml lidocaine 2% before starting incision episiotomy. Vital signs were evaluated and compared before and after incision and episiotomy by pulse oximeter. Data were analyzed by SPSS software (version 18) and Mann-Whitney and Chi-square tests. P<0.05 was considered significant.  
Resuts: There was no significant difference between pulse, oxygen saturationbefore and after of incision and repair of episiotomy, respiratory rate after of incision and before of repair episiotomy and systole and diastole blood pressure before and after of incision and repair of episiotomy (P>0.05). There was significant difference between two groups in terms of respiratory rate before incision and after of episiotomy repair (P<0.05). In entonox group, it was more than to lidocaine group. There was significant difference between diastolic blood pressure before and after incision (P<0.05); it was less in entonox group. No side effect was reported.
Conclusion: Eentonox gas same as lidocaine when is used correctly has no adverse effects on mother's vital sign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entonox
  • Episiotomy
  • Lidocaine
  • Nulliparous women
  • Vital sign
1.           Seyyed Aghamiri Z, Vizheh M, Sedaghat M, Kohan M. The effect of painless childbirth education on awareness of women. J Univ Nurs Midwifery Razi Kerman 2006; 5(1):20-5. (Persian).
2.           Bahri Binabaj N, Latif Nejad R, Esmaili H. Study of the effect of continuous maternal support on behavioral and physiologic responses to labor pain. J Sabzevar Univ Med 2005; 1(11):24-33. (Persian).
3.           Khaju Shojaei K, Dvaty A, Zayeri F. Complications and related factors in epithelial zyatvmy primiparous referred to hospitals in Tehran: a longitudinal study for three months. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2009; 7(4):217–23. (Persian).
4.           Robinson JN, Lockwood CJ, Barss VA. Approach to episiotomy. UpTo-Date. Waltham, MA: UpToDate; 2012.
5.           Bender T, Nagy G, Barna I, Tefner I, Kadas E, Geher P. The effect of physical therapy on beta-endorphin levels. Eur J Appl Physiol 2007; 100(4):371-82.
6.           Fassoulaki A, Paraskeva A, Kostopanagiotou G, Tsakalozou E, Markantonis S. Acupressure on the extra 1 acupoint: the effect on bispectral index, serum melatonin, plasma beta-endorphin, and stress. Anesth Analg 2007; 104(2):312-7.
7.           Nazari F. Compare the effect of maternal choice and the conditions prevailing on the severity and duration of the active phase of labor. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences; 2006.
8.           Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, Ghalandari S, Asadi N. A systematic review on the type of treatment methods to reduce pain and improve wound healing in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(9):17–31. (Persian).
9.           Abedzadeh M, Sadat Z, Saberi F. Effect of lidocaine gel in pain relieving after episiotomy. J Babol Univ Med Sci 2009; 11(2):42–8. (Persian).
10.         Khani S, Ahmad Shirvan M, Bagheri Nesami M. The view of delivery by practitioners in routine episiotomy: A qualitative study. J Mazandaran Univ Med Sci 2009; 18(68):27–39. (Persian).
11.         Aradmehr M, Azhari S, Shakeri MT. Study of factors associated with postoperative pain following episiotomy in primiparous women at Mashhad Omalbanin hospital in 2012. J Midwifery Reprod Health 2015; 3(1):305–14.
12.         Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-prilocaine cream (EMLA) and mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after childbirth: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2011; 201(2):1861.e1-5.
13.         Meng QT, Xia ZY, Liu J, Bayliss DA, Chen X. Local anesthetic inhibits hyper polarization-activated cationic currents. Mol Pharmacol 2011; 79(5):866–73.
14.         Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-prilocaine cream (EMLA) and mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after childbirth: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2011; 201(2):1861.e1-5.
15.         Vidaeff AC, Ramin SM, Hepner DL. Pudendal and paracervical block. UpToDate. Available at: URL: https://www.uptodate.com/contents/pudendal-and-paracervical-block; 2016.
16.         Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-prilocaine cream (EMLA) and mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after childbirth: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol 2011; 201(2):1861.e1-5.
17.         Ghazyany T, Shahrraz S. Comprehensive textbook of drugs Iran. Tehran: Press Tymourzadeh; 2001. P. 418. (Persian).
18.         Singer AJ, Stark MJ. LET versus EMLA for pre treating lacerations: a randomized trial. Acad Emerg Med 2001; 8(3):223–30.
19.         Mohammad JR, Barati M, Torabzadeh BV, Torabzadeh BA. The effect of entonox gas inhalation on the duration of active phase of labor and outcome of delivery. Jundishapur Sci Med J 2013; 12(1):13–9. (Persian).
20.         Haji Rahimkhan S, Khosrogorji F, Mehregan S, Mortazavi N, Shafiei A. Comprehensive Textbook of official medicine. Tehran, Iran: Tymourzadeh Press; 2003. P. 418. (Persian).
21.         Sanders J, Peters TJ, Campbell R. Techniques to reduce perineal pain during spontaneous vaginal delivery and perineal suturing: a UK survey of midwifery practice. Midwifery 2005; 21(2):154–60.
22.         Field T. Pregnancy and labor alternative therapy research. Altern Ther Health Med 2008; 14(5):28-34.
23.         Hossein Rezai H, Khodabande S, Mohammad Alizade S. The effect of entonox gas on some variables related to labor ImamAli Hospital in zarand. J Univ Nurs Midwifery Razi Kerman 2008; 7(1-2):15–22. (Persian).
24.         Emmanouil DE, Quock RM. Advances in understanding the actions of nitrous oxide. Anesth Prog 2007; 54(1):9–18.
25.         Rooks JP. Use of nitrous oxide in midwifery practice--complementary, synergistic, and needed in the united states. J Midwifery Womens Healh 2007; 52(3):186–9.
26.         Rosen MA. Relief of labor pain. J Univ Calif 2003; 186(5):110.
27.         Becker DE, Rosenberg M. Nitrous oxide and the inhalation anesthetics. Anesth Prog 2008; 55(4):124–30.
28.         Reynolds F. The effects of maternal labour analgesi a on the fetus. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2010; 24(3):289-302.
29.         O'Sullivan I, Benger J. Nitrous oxide in emergency medicine. Emerg Med J 2003; 20(3):214–7.
30.         McIntyre IG, Dixon A, Pantelides ML. Entonox analgesia for prostatic biopsy. Prostate Cancer Prostatic Dis 2003; 6(3):235-8.
31.         Nowrozinia SH. Effects of constant entonox in hale on painlessness of delieveries. J Iran Soc Anesth Inten Care 2005; 51(2):57–62.
32.         Karimi M. The effect of nitrous oxide in the breath hold tolerance test in healthy individuals Bushehr. [Masters Thesis]. Bushehr, Iran: Bushehr University of Medical Sciences; 2009.
33.         Takkar D, Rao A, Shenoy R, Rao A, Saranya BS. Evaluation of nitrous oxide inhalation sedation during inferior alveolar block administration in children aged 7-10 years: a randomized control trial. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2015; 33(3):239-44.
34.         Rosen MA. Nitrous oxide for relief of labor pain a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):S110–26.
35.         Salehian T, Safdari F, Jahantighi S. The effect of entonox on labor pain and outcome of delivery in primiparous in Iranshahr, Iran. J Gorgan Univ Med Sci 2010; 7(1):1-9.
36.         Rosen MA. Nitrous oxide for relief of labor pain a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):S110–26.
37.         Jafarzadeh L, Shabanian S, Jafari F. The effect of entonox on severity of pain and mother hemodynamic and fetus apgar in natural vaginal delivery. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(3) :92-9. (Persian).
38.         Oweny. Using entonox in the community. Nurs N Z 2008; 14(3):3.
39.         Kordi M, Irani M, Bahrami HR, Ghaffari Sardasht F. Effect of hand and foot massage on vital signs of women after caesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(15):8–15. (Persian).
40.         Kan AS, Caves N, Wong SY, Ng EH, Ho PC. A double-blind, randomized controlled trial on the use of a 50:50 mixture of nitrous oxide/oxygen in pain relief during suction evacuation for the first trimester pregnancy termination. Hum Reprod 2006; 21(10):2606–11.
41.         Calleary JG, Masood J, Van-Mallaerts R, Barua JM. Nitrous oxide inhalation to improve patient acceptance and reduce procedure related pain of flexible cystoscopy for men younger than 55 years. J Urol 2007; 178(1):184–8.
42.         Talebi H, Nourozi A, Jamilian M, Baharfar N, Eghtesadi-Araghi P. Entonox for labor pain: a randomized placebo controlled trial. Pak J Biol Sci 2009; 12(17):1217–21.
43.         Carstoniu J, Lerytam S, Morman P, Daley D, Kate J, Sancller AN. Nitrous oxide in early labor. Safety and analgesic efficacy assessed by a double-blind. Placebo-controlled study. Anesthesiology 1994; 80(1):30-5.
44.         Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Kleinman W, Nitti GJ, Nitti JT, et al. Clinical anesthesiology.  4th ed. New York: McGraw-Hill; 2006.
45.         Saghiri M, Sattarzadeh N, Tabrizi N, Pezeshki Z. A comparative study on the severity of labor pain with or without entonox and it’s effects on the new-borns of primiparas. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(1) :62-7. (Persian).