دوره و شماره: دوره 19، شماره 31، آبان 1395، صفحه 1-32 (هفته سوم آبان ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان نخست‌زا

صفحه 1-12

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ سودابه بساک‌نژاد


2. بررسی رضایت‌مندی زنان باردار از ارائه مراقبت‌های دوران بارداری در مراکز بهداشتی اهواز

صفحه 13-22

پروین اسفندیاری‌نژاد؛ شهناز نجار؛ پوراندخت افشاری؛ معصومه یارعلی‌زاده؛ سلیمه نظامیوند چگینی