دوره و شماره: دوره 19، شماره 13، تیر 1395، صفحه 1-32 (هفته اول تیر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر هیوسین بوتیل بروماید بر میزان درد زایمان طبیعی در زنان نخست زا

صفحه 1-5

معصومه میرتیموری؛ ناهید سخاور؛ حمیده شادیان؛ میرزا مرجانی؛ مهین تفضلی