دوره و شماره: دوره 19، شماره 33، آذر 1395، صفحه 1-27 (هفته اول آذر ماه 1395)