شماره های قبلی مجله (قبل از شماره هفته سوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (29)) در سایت قبلی آرشیو شده است: http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

آخرین شماره ای که در سایت قبلی آرشیو شده است، هفته دوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (28) می باشد. http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/archive

 

This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you. 


 

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 1-123 

شاخص‌های باروری در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک؛ یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2023.22354

دکتر حسن معیری؛ دانیال خضری؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دکتر سجاد نوریان؛ کسری مرادی


بررسی مقایسه‌ای میزان تغییرات همودینامیک و سطح بی‌حسی نخاعی در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید و گروه کنترل تحت عمل جراحی سزارین با بی‌‏حسی نخاعی: مطالعه موردی- شاهدی

صفحه 23-33

10.22038/ijogi.2023.22355

دکتر فاطمه افتخاریان؛ دکتر احمد رستگاریان؛ دکتر افروز کارگر فرد؛ نوید کلانی؛ دکتر فریده مقرب؛ شکوفه موسوی؛ دکتر محمد رحمانیان؛ ناصر حاتمی؛ دکتر رضا صحرایی


مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل ساعتی و کپسول مفنامیک اسید بر درد در دختران مبتلا به دیسمنورة اولیه

صفحه 56-64

10.22038/ijogi.2023.22358

اعظم کرامی؛ حمید مؤمنی؛ منصوره محمودی؛ آزاده نصیری؛ دکتر زهرا شخمگر؛ اکرم ثناگو؛ حسن جعفری‌پور؛ لیلا میرشکاری؛ اشرف صالحی


بررسی عوامل خطر مرتبط با مرده‌زایی در مادران باردار: مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 74-83

10.22038/ijogi.2023.22360

زهره گزیده‌کار؛ علی‌اصغر قلعه‌نوئی؛ فاطمه قطبی؛ شهربانو اشکریز؛ دکتر حوریه کربلائی طاهر


مروری

فرآیند بلوغ در کودکان حاصل روش‌های کمک باروری: یک مطالعه مروری

صفحه 84-98

10.22038/ijogi.2023.22364

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مریم حیدری سروستانی؛ فاطمه مختاری


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر فیبرومای سلولار تخمدان با فعالیت میتوزی همراه با عناصر سکس کورد

صفحه 119-123

10.22038/ijogi.2023.22366

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر مرتضی صفری تیرتاشی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها