شماره های قبلی مجله (قبل از شماره هفته سوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (29)) در سایت قبلی آرشیو شده است: http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

آخرین شماره ای که در سایت قبلی آرشیو شده است، هفته دوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (28) می باشد. http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/archive

 

This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you. 


 

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1-113 

اصیل پژوهشی

مقایسه ارتباط عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنان باردار در سه ماه‌های مختلف بارداری

صفحه 1-13

10.22038/ijogi.2023.22957

دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر محبوبه حاجی فقها؛ دکتر شیوا علیزاده؛ بهناز نجاتی


اثرات داپوکستین بر اسپرم‌زایی و هورمون‌های جنسی: یک مطالعه حیوانی

صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2023.22992

دکتر علیرضا اخوان رضایت؛ دکتر محمد اصل زارع؛ دکتر سمانه برومند نوقابی؛ دکتر مونا کبیری؛ دکتر علیرضا نوق جوزم؛ دکتر امین مشتاقی


اثرات انجماد شیشه‌ای بر بیان اینتگرین‌های αν و β3 در جنین موش سوری در مرحله لانه‌گزینی

صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22966

هانا پسندیده؛ دکتر مریم سلیمان‌نژاد؛ دکتر شهرام دارابی؛ مریم زمانی؛ دکتر سید امیر حسینی


مروری

پروتکل درمانی اولیگوآمنوره ثانویه در زنان سنین باروری از دیدگاه طب ایرانی و طب رایج

صفحه 92-103

10.22038/ijogi.2023.22993

دکتر آرزو معینی جزنی؛ دکتر مژگان تن‌ساز؛ معصومه نوروزی اله له کورابی؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد؛ دکتر مرتضی مجاهدی؛ دکتر اعظم معیاری


کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در جراحی‌های زنان و زایمان: مرور نظام‌مند

صفحه 104-113

10.22038/ijogi.2023.22961

دکتر محمد حسینی پویا؛ دکتر احمد رستگاریان؛ نوید کلانی؛ دکتر ناصر حاتمی؛ دکتر محمدحسن دم‌شناس؛ دکتر سمیه مهرپور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها