شماره های قبلی مجله (قبل از شماره هفته سوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (29)) در سایت قبلی آرشیو شده است: http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

آخرین شماره ای که در سایت قبلی آرشیو شده است، هفته دوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (28) می باشد. http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/archive

 

This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you. 


 

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 1-108 

بررسی ارتباط میان پیش‌آگهی سرطان پستان با الگوهای غذایی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان جهرم

صفحه 33-43

10.22038/ijogi.2023.23397

نوید کلانی؛ علی صداقت؛ دکتر فاطمه افتخاریان؛ نازنین زهرا ولی‌زاده؛ دکتر مرضیه حق‌بین


مروری

مقایسه دو روش مدین و پارامدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در زنان تحت بیحسی اسپاینال: یک مطالعه مرور نظامند

صفحه 69-77

10.22038/ijogi.2023.23400

دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر رضا صحرایی؛ دکتر مجید وطن خواه؛ دکتر بی بی منا رضوی؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر سمیرا زنبق؛ دکتر الهه رحمانیان؛ دکتر سمیه مهرپور


گزارش مورد

گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خودبه‌خودی با اکتوپیک در ناحیه ایسم و سرانجام تولد نوزاد

صفحه 104-108

10.22038/ijogi.2023.23405

دکتر میترا افتخاری یزدی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ دکتر مهری سخدری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها