دوره و شماره: دوره 19، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 1-23 (هفته سوم شهریور ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع

صفحه 1-6

لیلا امینی؛ مرجان همتیان؛ علی منتظری؛ کوروش قره گوزلی


مروری

3. شیوع حاملگی خارج رحمی در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 15-23

مریم حسنی؛ افسانه کرامت؛ احمد خسروی؛ زینب عشریه؛ مرجان حسنی