بررسی میزان انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار منطقه کلاله در سال 1393

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، واحد توسعه و گسترش بهداشت خانواده، مرکز بهداشت شهرستان کلاله، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان‌پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه پرستاری کودک و خانواده، مرکز تحقیقاتی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که بر سلامت و بهداشت روانی خانواده و جامعه تأثیر منفی می‌گذارد و عواقبی نظیر افزایش هزینه مراقبت بهداشتی، کاهش بهره‌وری و نیروی کار زنان از پیامدهای دیگر این معضل فرهنگی اجتماعی و بهداشتی می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1393 بر روی 368 مادر باردار منطقه کلاله انجام شد. گردآوری اطلاعات به روش نمونه‌گیری ساده با استفاده از پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی کای دو، آزمون تی مستقل، تست دقیق فیشر، ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته‌ها: 312 نفر (78/84%) از مادران باردار به اشکال مختلف مورد خشونت قرار گرفته بودند. شایع‌ترین نوع خشونت علیه مادران باردار، عاطفی (18/49%) بود و 78 نفر (20/21%) از زنان از خشونت جسمی و 53 نفر (40/14%) از خشونت جنسی شکایت داشتند. همچنین با افزایش تحصیلات خشونت علیه مادران کاهش پیدا کرد. بین خشونت خانگی و مصرف سیگار و عدم اشتغال همسر رابطه معناداری مشاهده شد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان بالای خشونت، انجام غربالگری خشونت در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی توصیه می‌شود، همچنین آموزش مهارت‌های زندگی و ترویج فرهنگ مشاوره در بین زوجین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of types of domestic violence and its related factors in pregnant mothers in Kalaleh at 2014

نویسندگان [English]

 • Abed Noori 1
 • Akram Sanago 2
 • Leila Jouybari 3
 • Maryam Azimi 4
1 M.Sc. of Medical Education, Family Health Improvement Unit, Kalaleh health center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing, Community Health and Psycho-Nursing, Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Family and Child Nursing, Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 M.Sc. of Intensive Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Violence against women is a universal phenomenon which has negative impact on the mental health of the family and society, and the consequences such as increased health care costs, reduced productivity and labor force of women are another results of this health and social cultural problem. So, this study was performed with aim to determine types of domestic violence and its related factors in pregnant women.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 368 pregnant mothers in area of Kalaleh in 2014. Data were collected by simple sampling and using a questionnaire. Data was analyzed with SPSS software (version 19) and descriptive statistics and Fisher's exact test, Chi-square, independent t-test, and Pearson correlation test.
Results: 312 pregnant women (84.78%) had been exposed to different types of violence. The most common type of violence against pregnant women was emotional with 181 cases (49.18%) and 78 (21.20%) complained of physical violence and 53 (14.40%) of sexual violence. Increased education reduced violence against women. There was a significant relationship between domestic violence, smoking and lack of husband's employment (P <0.05).
Conclusion: According to high rate of domestic violence, it is recommended to screen violence in the all health and therapy centers. Also, life skills training and counseling culture among couples is important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domestic violence
 • Kalaleh
 • pregnancy
 • Women
 1. Saberian M, Atash Nafas E, Behnam BE. Prevalence of domestic violence in women referred to the heath care centers in Semnan. Koomesh 2005; 6(2):115-22. (Persian).
 2. Shabani S, Mansournia N, Mansournia MA, Bahrani NS. Study of the susceptible factors in wife abuse among women referred to karaj forensic medicine center in 2005: a case–control study. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch 2008; 18(4):269-73. (Persian).
 3. Hudson WW, McIntosh SR. The assessment of spouse abuse: two quantifiable dimensions. J Marriage Fam 1981; 43(4):873-88.
 4. Khosravi F, Hasheminasab L, Abd EM. Study of the incidence and outcomes of domestic violence among pregnant women referring to childbirth unit of Sanandaj hospitals. J Urmia Univ Med Sci 2008; 19(1):8-14. (Persian).
 5. Rad M, Torkmannejad Sabzevari M. Association between domestic violence against women with pre-invasive and invasive cervical lesions: a review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(176):1-10. (Persian).
 6. Kordi M, Abbaszadeh A, Mokhber N, Lotfalizadeh M, Ebrahimizadeh S. Intimate partner violence and pre-eclampsia: a case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(75):12-21. (Persian).
 7. Balali Meybodi F, Hassani M. Prevalence of violence against women by their partners in Kerman. Iran J Psych Clin Psychol 2009; 15(3):300-7. (Persian).
 8. Sadler AG, Booth BM, Nielson D, Doebbeling BN. Health-related consequences of physical and sexual violence: women in the military. Obstet Gynecol 2000; 96(3):473-80.
 9. Moeller TP, Bachmann GA, Moeller JR. The combined effects of physical, sexual, and emotional abuse during childhood: long-term health consequences for women. Child Abuse Negl 1993; 17(5):623-40.
 10. Hesami K, Dolatian M, Shams J, Majd HA. Domestic violence before and during pregnancy among pregnant women. Iran J Nurs 2010; 23(63):51-9.
 11. Sagrestano LM, Carroll D, Rodriguez AC, Nuwayhid B. Demographic, psychological, and relationship factors in domestic violence during pregnancy in a sample of low‐income women of color. Psychol Women Quart 2004; 28(4):309-22.
 12. Babapour J, Satarzadeh N, Khodai R. Physical violence against pregnant women: risk factors and its relation to some pregnancy outcomes in women referring to Tabriz educational hospitals in 2007. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2007; 5(4):29-44. (Persian).
 13. Golmakani N, Azmoude E. Domestic violence in pregnancy, outcomes and strategies: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(42):13-22. (Persian).
 14. Razaghi N, Parvizy S, Ramezani M, Tabatabaei Nejad SM. The consequences of violence against women in the family: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(44):11-20. (Persian).
 15. Maghsoudi S, Yarinasab F, Ebrahimi F. Investigating factors influencing domestic violence against women (case study: city of Kerman). Quart J Soc Dev 2015; 9(3):53-78. (Persian).
 16. Razzaghi N, Tadayyonfar M, Akaberi A. The prevalence of violence against wives and relevant factors in married women admitted to health and treatment clinics in Sabzevar. J Sabzevar Univ Med Sci 2010; 17(1):39-47. (Persian).
 17. Lamichhane P, Puri M, Tamang J, Dulal B. Women's status and violence against young married women in rural Nepal. BMC Womens Health 2011; 11:19.
 18. Hasheminasab L. Assessment of prevalence, outcome and factors related to domestic physicalviolence in pregnant women referring to delivery departments of Sanandaj hospitals. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2007; 11(4):32-41. (Persian).
 19. Shakerinezhad M. Domestic violence and related factors in pregnant women. J Zanjan Univ Med Sci 2014; 21(89):117-26. (Persian).
 20. Hammoury N, Khawaja M. Screening for domestic violence during pregnancy in an antenatal clinic in Lebanon. Eur J Public Health 2007; 17(6):605-6.
 21. Shamsi M, Bayati A. Frequency and severity of domestic violence in pregnant women. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 13(4):67-75. (Persian).
 22. Ghahari SH, Âtef M, Yousefi H. The prevalence of spouse abuse among married students of Islamic Azad University of Tonekabon in 2006. J MazandaranUniv Med Sci 2006; 15(50):83-9. (Persian).
 23. Ghahari S, Zareidoost E, Bolhari J, Karimi-kismi E. The role of demographic and psychological variables in predicting violence in victims of spouse abuse in Tehran. Iran J Psych Clin Psychol 2011; 16(4):403-11. (Persian).
 24. Fourozan AS, Dezhman M, Baradaran EM. Direct costs of domestic violence against women in legal medicine centers in Tehran. Payesh 2006; 5(3):201-6. (Persian).
 25. Soleimani M, Jamshidimanesh M, Daneshkojuri M, Hoseini F. Correlation between partner violence and preterm labo. J Qazvin Univ Med Sci 2011; 15(4):53-9. (Persian).
 26. Kyriacou DN, Anglin D, Taliaferro E, Stone S, Tubb T, Linden JA, et al. Risk factors for injury to women from domestic violence against women. N Engl J Med 1999; 341(25):1892-8.
 27. Narimani M, Aghamohamadian H. Violence against women and related factors in Ardabil. J Ment Health Prin 2006; 7:107-13.
 28. Hossein M, Morteza M, Reza ZA, Ziba F. Surveying domestic violence against women in Isfahan in 2003. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch 2004; 14(2):63-7. (Persian).
 29. Khosla A, Dua D, Devi L, Sud S. Domestic violence in pregnancy in North Indian women. Indian J Med Sci 2005; 59(5):195-9.
 30. Etesami Pour R, Banihashemian K. Comparison of sex disorders and Couple abuse among fertile and infertile women. J Birjand Univ Med Sci 2011; 18(1):10-7. (Persian).
 31. Jouybari L, Sanagoo A, Mohammadi Z. Spouse abuse among women referred to a health care centers in Gorgan. J Res Dev Nurs Midwifery 2010; 7(2):58-64. (Persian).
 32. Panaghi L, Pirouzi D, Shirinbayan M, Ahmadabadi Z. The role of personality and demographic traits in spouse abuse. Iran J Psych Clin Psychol 2011; 17(2):126-35. (Persian).
 33. Rahbar Taramsari M, Badsar AR, Zobde Imanabadi R, Khajeh Jahromi S, Amir Maafi A, Yaghubi MM. Evaluation of physical intimate partner violence in respective victims in Rasht. J Guilan Univ Med Sci 2011; 21(83):21-6. (Persian).
 34. Bakhtiari A, Omidbakhsh N. Assessment of causes and effects of violence against women in the family in cases referred to Legal Medical Center. Sci J Forensic Med 2003; 9(31):127-31. (Persian).