دوره و شماره: دوره 19، شماره 26، مهر 1395، صفحه 1-21 (هفته دوم مهر ماه 1395) 

گزارش مورد

3. گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک

صفحه 18-21

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد