دوره و شماره: دوره 19، شماره 8، اردیبهشت 1395، صفحه 1-27 (هفته چهارم اردیبهشت ماه 1395)