دوره و شماره: دوره 19، شماره 6، اردیبهشت 1395، صفحه 1-33 (هفته دوم اردیبهشت ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی برای انجام آزمایش پاپ اسمیر

صفحه 1-10

آرزو فلاحی؛ بابک نعمت شهر بابکی؛ معصومه هاشمیان؛ اسدالله احمدی کهنعلی


2. بررسی ارتباط نمره بیشاپ حین پذیرش با پیامدهای زایمانی در زنان نخست زا در بیمارستان 29 بهمن تبریز

صفحه 11-21

سمیه نقی‌زاده؛ آزیتا فتح نژاد کاظمی؛ شهلا همت‌زاده؛ مهدی ابراهیم پور


مروری

3. مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی در درمان شقاق و درد نوک پستان زنان شیرده

صفحه 22-33

نیره اسعدی؛ نورالسادات کریمان؛ حدیث شاهرحمانی؛ سحر قلندری؛ ناهید خداکرمی