دوره و شماره: دوره 19، شماره 17، مرداد 1395، صفحه 1-29 (هفته اول مرداد ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. طراحی بسته‌ خدمات سلامت مادر و کودک بر اساس مدل تطبیقی کشورهای توسعه‌ یافته

صفحه 1-12

مژگان نینوایی؛ امیر اشکان نصیری‌پور؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ پوران رئیسی


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد نادر تومور متاستاتیک ولو با منشأ کلیوی

صفحه 24-29

ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ فائزه جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده