نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی در سونوگرافی غربالگری جنینی سه ماهه دوم بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری‌های کروموزومی، عامل بیش از ۸۰-50% سقط‌ها و علت ۴-۲۸% تمام عقب‌ماندگی‌های ذهنی می‌باشند. استاندارد طلایی تشخیصی برای این بیماری‌ها تعیین کاریوتایپ جنین با روش‌های نمونه‌گیری از جفت یا آمنیوسنتز می‌باشد. از آنجایی که این روش‌ها تهاجمی بوده و حداقل 1% در بردارنده خطر سقط می‌باشند، در سال‌های اخیر تست‌های غربالگری مختلف بر مبنای شاخص‌های سونوگرافیک و بیوشیمیایی، جهت شناسایی افرادی که نیاز به این اقدامات تهاجمی دارند، معرفی و اجرا شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی در سونوگرافی جنین های سه ماهه دوم بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی- توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی ۵۰۰ زن سالم باردار تک قلو در هفته‌های 26-۱۵ بارداری انجام شد. اندازه‌گیری‌های ضخامت پوست قدام ریشه بینی و طول استخوان بینی در سطح نیمرخ کامل صورت جنین در سونوگرافی انجام گرفت. مقادیر فوق در جدول آماری ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) و Statistica (نسخه ۱۰) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: متوسط پوست قدام ریشه بینی از 47/0±23/2 میلی‌متر در هفته ۱۵ بارداری تا 9/0±32/4 میلی‌متر در هفته ۲۶ بارداری افزایش یافت (001/0=p). متوسط طول استخوان بینی از 17/0±4 میلی‌متر در هفته ۱۵ تا 56/0±35/8 میلی‌متر در هفته ۲۶ بارداری افزایش یافت (001/0=p). یک ارتباط خطی بین پوست قدام ریشه بینی و طول استخوان بینی با سن بارداری وجود داشت. متوسط نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی 078/0±5/0 بود که در طول این هفته‌ها ثابت بود (89/0=p).
نتیجه‌گیری: سن بارداری، سن مادر و جنس جنین تأثیری بر روی نسبت ضخامت پوست قدام ریشه بینی به طول استخوان بینی ندارند (05/0<p). بنابراین این نسبت می‌تواند به عنوان یک فاکتور پیش‌بینی‌ کننده غیر وابسته برای آنوپلوئیدی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ratio of Prenasal thickness to nasal bone length in fetal screening ultrasonography at second trimester of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Hashemi Attar 1
 • Narges Afzali 1
 • Saeed Naghibi 1
 • Mehrnoosh Memar 2
1 Assistant Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: chromosomal abnormalities is the cause of more than 50-80% of abortions and the reasons of 4-28% of all mental retardations. Determining the fetal karyotype by chorionic villus sampling and amniocentesis are the gold standard methods for diagnosis of these diseases. Since these procedures are invasive and include at least 1% risk of fetal abortion, in recent years, different screening tests based on sonographic and biochemistry indexes are introduced and developed to determine who needs these invasive diagnostic methods. This study was performed with aim to assess the ratio of prenasal thickness to nasal bone length (PT/NBL) in fetal screening ultrasonography at second trimester of pregnancy.
Methods: This cross-sectional, analytic and descriptive study was performed on 500 healthy pregnant women with singleton fetus at 15-26 weeks of gestation in 2015. Ultrasound measurements of PT and NBL were performed on a midsagittal plane of fetal face. These measures were recorded in statistical table. Data was analyzed with SPSS software (version 22) and Statistica (version 10). P<0.05 was considered significant.
Results: The mean of PT increased from 2.23±0.47 mm at 15 weeks to 4.32±0.9 mm at 26 weeks of gestation (P=0.001). The median of NBL increased from 4±0.17 mm at 15 weeks to 8.35±0.56 mm at 26 weeks (P=0.001). There was a linear relationship between PT and NBL with gestational age. The mean of PT/NBL was 0.5±0.78 which was constant during these weeks (P=0.89).
Conclusion: Gestational age, maternal age and fetal sex had no influence on PT/NBL ratio (P>0.05). So, this ratio can be used as an independent predictive factor for aneuploidies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aneuploidy
 • Nasal bone length
 • Prenasal thickness
 • Ultrasonography
 1. Beirami M. Numerical and structural chromosome aberrations in aborted fetuses with using fetal cell culture and staining with GTG Banding method. Arak Med Univ J 2009; 12(3):92-100. (Persian).
 2. Tolmie J, MacFadyen U. Clinical genetics of common autosomal trisomies. In: Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE, Korf BR, editors. Emery and Rimoin´s principles and practice of medical genetics. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. P. 1015-32.
 3. Yeo L, Vintzileos A. The second trimester genetic sonogram. In: Callen PW, editor. Ultrasonography in obstetrics and gynecology. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2008. P. 70-103.
 4. Coates TL, McGahan JP. Fetal face. In: McGahan JP, Goldberge BB, editors. Diagnostic ultrasound. 2nd ed. New York: CRC Press; 2008. P. 1181-2.
 5. Eiben S, Glaubitz R. First-trimester screening; an overview. J Histchem Cytochem 2005; 53(3):281-3.
 6. The fetal medicine center. Available at: URL: http.//www Fetal medicine.com/FM; 2009.
 7. Penrose Ls. The effects of change in maternal age distribution upon the medicine of mongolism. J Ment Defic Res 2009; 11(1):54-7.
 8. Farndon PA, Kilby MD. Genetics, risks and genetics counseling. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, editors. High risk pregnancy. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. P. 43-63.
 9. Ansari J, Behjati F, Kahrizi K, Ghasemi S, Ataei M, Najmabadi H. Studying of subtelomeric chromosomal disorders in number of Iranian patients affected to mental retardation with unknown cause to use of Fluorescent In Side Hybridization method. Modern Gen J 2008; 3(3):15-20. (Persian).
 10. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23th ed. New York: McGraw-Hill; 2010.
 11. Yeo L, Vintzileos A. Second-trimester screening for fetal abnormalities. In: James D, Steer P, Weiner C, Gonik B, Crowther C, Robson S, editors. High risk pregnancy management options. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011. P. 131-5.
 12. Cicero S, Johnson JM, Nicolaides K. Sonographic markers of fetal chromosomal defects. In: Rumak CM, Wilson SR, Charboneau JW, Johnson JM, editors. Diagnostic ultrasound. 3rd ed. Missouri: Mosby; 2005. P. 1157-63.
 13. Jeanty P, Clavelli W, Romaris S. Ultrasound detection of chromosomal anomalies. In: Fleischer A, Toy E, Lee W, Manning F, Romero R, editors. Sonography in obstetrics and gynecology. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. P. 670-2.
 14. De Jong-Pleij EA, Vos FI, Ribbert LS, Pistorius LR, Tromp E, Bilardo CM. Prenasal thickness-to-nasal bone length ratio: a strong and simple second- and third-trimester marker for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39(2):185-90.
 15. Hagen A, Albig M, Keller T, Stumm M, Entezami M. Suspicious prenasal skin thickness-to-nasal bone length ratio: prevalence and correlation with other marker in second and third trimester fetuses with down syndrome. Ultraschall Med 2015; 36(5):501-6.
 16. De Jong-Pleij EA, Vos FI, Ribbert LS, Pistorius LR, Tromp E, Bilardo CM. Prenasal thickness-to-nasal bone length ratio: a strong and simple second- and third-trimester marker for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39(2):185-90.
 17. Ozcan T, Ozlu T, Allen J, Peterson J, Pressman EK. Predictive role of prenasal thickness and nasal bone for Down syndrome in the second trimester. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 171(2):220-4.
 18. Narayani BH, Radhakrishnan P. Mid-second trimester measurement of nasal bone length in the Indian population. J Obstet Gynaecol India 2013; 63(4):256-9.