دوره و شماره: دوره 19، شماره 11، خرداد 1395، صفحه 1-30 (هفته سوم خرداد ماه 1395)