دوره و شماره: دوره 19، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 1-26 (هفته چهارم شهریور ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط درد بعد از سزارین با اضطراب قبل و بعد از جراحی

صفحه 1-10

فاطمه سادات موسوی؛ ناهید گلمکانی؛ آزاده ساکی


گزارش مورد

3. پرولاپس امنتوم از واژن به دنبال زایمان طبیعی بعد سزارین یک جنین مرده: گزارش مورد

صفحه 23-26

فاطمه تارا؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ صدیقه آیتی؛ مرضیه لطفعلی‌زاده