دوره و شماره: دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 1-104 

اصیل پژوهشی

بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98

صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2021.19061

دکتر مریم کاظمی‌پور؛ رقیه حکیمیان؛ دکتر علیرضا میرزائیان؛ دکتر فاطمه اولیاء؛ دکتر علی دهقانی؛ دکتر مسعود میرزایی


تأثیر آموزش تن‌آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار

صفحه 75-83

10.22038/ijogi.2021.19070

زهرا جدیدی؛ دکتر فریده کاظمی؛ آرزو شایان؛ دکتر سودابه آقابابایی


فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد

صفحه 100-104

10.22038/ijogi.2021.19073

دکتر عطیه منصوری؛ مصطفی صادقی؛ عابد ابراهیمی؛ شیوا عزیزی؛ مریم دنیایی