دوره و شماره: دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 1-104 

اصیل پژوهشی

بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98

صفحه 1-9

دکتر مریم کاظمی‌پور؛ رقیه حکیمیان؛ دکتر علیرضا میرزائیان؛ دکتر فاطمه اولیاء؛ دکتر علی دهقانی؛ دکتر مسعود میرزایی


تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار

صفحه 37-46

دکتر کوکب بصیری‌مقدم؛ دکتر نرجس بحری؛ دکتر اعظم‌السادات محمودیان؛ اسماء فروزنده


تأثیر آموزش تن‌آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار

صفحه 75-83

زهرا جدیدی؛ دکتر فریده کاظمی؛ آرزو شایان؛ دکتر سودابه آقابابایی


فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد

صفحه 100-104

دکتر عطیه منصوری؛ مصطفی صادقی؛ عابد ابراهیمی؛ شیوا عزیزی؛ مریم دنیایی