درک و تجارب زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19: مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه: مادران باردار یکی از گروه‌هایی هستند که باید در پاندمی کووید-19 مورد توجه قرار گیرند. با دانستن تجارب و مصادیق نگران­کننده برای مادران باردار در این دوره، می­توان به راهکارهایی برای بهبود سلامت و کیفیت زندگی دست یافت و برنامه­ریزی لازم را برای ارتقاء مراقبت‌های دوران بارداری انجام داد. مطالعه حاضر با هدف تبیین درک و تجربه زنان باردار در مواجهه با پاندمی کووید-19 انجام شد.
روشکار: این مطالعه کیفی از اردیبهشت تا مهر ماه سال 1399 در مراکز جامع سلامت شهر ارومیه ایران انجام گرفت. داده­ها با انجام 14 مصاحبه تلفنی نیمه ساختار­ یافته عمیق انفرادی جمع­آوری شد. مشارکت­کنندگان از طریق نمونه­گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع اطلاعات از بین زنان باردار انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها به روش تحلیل محتوای قراردادی با نرم‌افزار MAXqda (نسخه 10) انجام شد.
یافته­ها: از تحلیل داده­ها 580 کد اولیه و چهار طبقه اصلی شامل: تغییر در سبک زندگی (تغییر در فعالیت‌های روزمره، انزوا و فاصله‌گذاری اجتماعی)، آثار روان‌شناختی تجربه ­شده (نگرانی از سلامت بارداری، ترس از ابتلاء اعضای خانواده به بیماری، استرس مالی، سردرگمی از نشر اطلاعات)، حمایت‌طلبی (نیاز به حمایت اطرافیان، نیاز به حمایت پرسنل بهداشتی) و تغییر در فرآیند مراقبت‌های بارداری (عدم مراجعه به مراکز دولتی، کاهش دفعات مراقبت‌های بارداری) حاصل شد.
نتیجه ­گیری: پاندمی کووید-­19 پتانسیل قابل­توجهی در تغییر سبک زندگی، مراقبت‌های روتین بارداری و حالات روان‌شناختی زنان باردار دارد، بنابراین لازم است ماماها به‌صورت غیرحضوری و تلفنی، آموزش و مشاوره­های لازم را در خصوص خودمراقبتی­ها و کاهش اضطراب و استرس به مادران باردار ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The perception and experiences of pregnant women facing the COVID-19 epidemic: A Qualitative study

نویسندگان [English]

 • Roghieh Bayrami 1
 • Samira Ebrahimi 2
1 Associate Professor, Department of Midwifery, Patient's Safety Research Center, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 M.Sc. student of Midwifery Consultation, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnant women are one of the main groups that should be considered during the Covid-19 pandemic. By knowing the pregnant women's worrying experiences in this period, we can achieve the strategies to improve the health and quality of life and to plan for improving prenatal care. This study was performed with aim to explore the perception and experience of pregnant women in the face of COVID 19 pandemic.
Methods: This qualitative study was carried out in Comprehensive Health Services centers in Urmia-Iran during May to October 2020. Data were collected using 14 individual in-depth semi-structured telephone interviews. Participants were selected among pregnant women through purposeful sampling, until data saturation was reached. Data were analyzed through conventional content analysis approach using the MAXQDA software (version 10).
Results: From analyzing data, 580 primary codes and four main categories including: "lifestyle change(change in daily activities, isolation and social distancing), "experienced psychological effects" (pregnancy health concerns, fear of family members getting sick, financial stress and confusion over information dissemination), "seeking support" (need of support from relatives, need of support from health personnel), and "change in the prenatal care process"(not referring to government centers, reduction in number of prenatal care)were emerged.
Conclusion: The covid-19 pandemic has significant potential in changing lifestyle, routine prenatal care and psychological status in pregnant women. Therefore, it is necessary for midwives to provide virtually and by telephone the necessary training and counseling about self-care and reducing anxiety and stress for pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Experience
 • Pregnancy
 • Qualitative research
 1. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses–a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv 2020.
 2. Ministry of Health and Medical Education. Flowchart for diagnosis and treatment of COVID-19 at outpatient and inpatient levels. Available online at: https://vct.iums.ac.ir/files/vct/files/flow_tashkhis_darman_covid19.pdf
 3. Tomasi D. Coronavirus disease (COVID-19). A socioepidemiological analysis. Bennington, VT: Vermont Academy of Arts and Sciences LV; 2020.
 4. Hendrix MJ. Absence of apparent transmission of SARS-CoV-2 from two stylists after exposure at a hair salon with a universal face covering policy—Springfield, Missouri, May 2020. MMWR. Morbidity and mortality weekly report 2020; 69.
 5. Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, et al. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected patients. New England Journal of Medicine 2020; 382(12):1177-9.
 6. Centers for disease control and prevention. How to Protect Yourself & Others. Available online at:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html.
 7. COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020. Available online at: https://www.worldometers.info/coronavirus/.
 8. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol 2020; 222(5):415-26.
 9. Kassie BA, Asratie MH, Abate AT. The Effects of Fear and Knowledge of COVID-19 on Preventive Practice Among Pregnant Women Who Attend Antenatal Care in Northwest Ethiopia, 2020: Institution-Based Cross-Sectional Study. International Journal of Women's Health 2021; 13:95-100.
 10. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). Available online at: https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Practice-Advisories/Practice-Advisory-Novel-Coronavirus2019?IsMobileSet=false
 11. Jomeen J, Martin CR. The impact of choice of maternity care on psychological health outcomes for women during pregnancy and the postnatal period. Journal of evaluation in clinical practice 2008; 14(3):391-8.
 12. Mizrak Sahin B, Kabakci EN. The experiences of pregnant women during the COVID-19 pandemic in Turkey: A qualitative study. Women Birth 2021; 34(2):162-69.
 13. Yan H, Ding Y, Guo W. Mental health of pregnant and postpartum women during the coronavirus disease 2019 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology 2020; 11:3324.
 14. Puente CP, Monge FJ, Abellán IC, Morales DM. Effects of personality on psychiatric and somatic symptoms in pregnant women: The role of pregnancy worries. Psychology of Women Quarterly 2011; 35(2):293-302.
 15. Munhall P. Nursing research: A qualitative perspective. Jones & Bartlett Learning; 2012.
 16. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing 2008; 62(1):107-15.
 17. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research 2005; 15(9):1277-88.
 18. Burns N, Grove SK. Understanding nursing research-eBook: Building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences; 2010.
 19. Brooks SK, Weston D, Greenberg N. Psychological impact of infectious disease outbreaks on pregnant women: rapid evidence review. Public health 2020; 189:26-36.
 20. Fakari FR, Simbar M. Coronavirus pandemic and worries during pregnancy; a letter to editor. Archives of academic emergency medicine 2020; 8(1):e21-.
 21. Chatterjee SS, Malathesh Barikar C, Mukherjee A. Impact of COVID-19 pandemic on pre-existing mental health problems. Asian journal of psychiatry 2020; 51:102071.
 22. Girdhar R, Srivastava V, Sethi S. Managing mental health issues among elderly during COVID-19 pandemic. J Geriatr Care Res 2020; 7:32-5.
 23. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The lancet. 2020 Mar 14;395(10227):912-20.
 24. Sasaki TK, Yoshida A, Kotake K. Attitudes about the 2009 H1N1 influenza pandemic among pregnant Japanese women and the use of the Japanese municipality as a source of information. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2013; 44(3):388-99.
 25. Giurgescu C, Penckofer S, Maurer MC, Bryant FB. Impact of uncertainty, social support, and prenatal coping on the psychological well-being of high-risk pregnant women. Nursing research 2006; 55(5):356-65.
 26. Asmundson GJ, Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. Journal of anxiety disorders 2020; 70:102196.
 27. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The lancet 2020; 395(10227):912-20.
 28. Mihashi M, Otsubo Y, Yinjuan X, Nagatomi K, Hoshiko M, Ishitake T. Predictive factors of psychological disorder development during recovery following SARS outbreak. Health Psychology 2009; 28(1):91-100.
 29. Haji Khani NA, Ozgoli G, Pour Ebrahim T, Hamzeh Gardeshi Z. The relationship between mental stress and hypertensive disorders during pregnancy: A review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(7):61-70.
 30. Bayrami R, Taghipour A, Ebrahimipour H. Experience of unplanned pregnancy in women attending to health centers of Mashhad, Iran: a phenomenological study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(87):15-23.
 31. O’Connell M, Crowther S, Ravaldi C, Homer C. Midwives in a pandemic: A call for solidarity and compassion. Women and birth 2020; 33(3):205-6.
 32. Dodgson JE, Tarrant M, Chee YO, Watkins A. New mothers' experiences of social disruption and isolation during the severe acute respiratory syndrome outbreak in Hong Kong. Nursing & health sciences 2010; 12(2):198-204.
 33. Walton G. COVID-19. The new normal for midwives, women and families. Midwifery 2020; 87:102736.