تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی در بارداری، یکی از عوامل تعیین‌کننده در ماندگاری زندگی مشترک می‌باشد و تهوع و استفراغ حاملگی، می‌تواند منجر به کاهش رضایت زناشویی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 44 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر گناباد انجام شد. افراد به‌صورت تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص یافتند. جلسات آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا برای گروه آزمون برگزار شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، رضایت زناشویی اینریچ و مقیاس تهوع و استفراغ رودز بود که قبل و 4 هفته بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های تی مستقل، کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: واحدهای پژوهش قبل از مداخله از نظر میانگین نمره معیار رودز تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (28/0=p)، در‌حالی‌که بعد از مداخله میانگین نمره واحدهای پژوهش در معیار رودز در گروه آزمون به‌صورت معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (001/0p<). قبل از مداخله رضایت زناشویی کل و اکثر مؤلفه‌های آن به‌جز مدیریت مالی (01/0=p)، در گروه کنترل به‌صورت معنی‌داری بیشتر از گروه آزمون بود (05/0p<). همچنین بین دو گروه از نظر میزان رضایت زناشویی پس از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0p<). از نظر مقایسه تغییرات رضایت زناشویی در دو گروه، میانگین نمره رضایت زناشویی کل در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود (05/0p<). در مقایسه درون گروهی، رضایت زناشویی در گروه آزمون پس از مداخله میانگین بالاتری داشت (001/0p<)، ولی در گروه کنترل میانگین رضایت زناشویی به‌صورت معنی‌داری افت کرد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: استفاده از راهنمای تغذیه اوتاوا جهت کاهش تهوع و استفراغ بارداری منجر به افزایش رضایت زناشویی زنان باردار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pregnancy nausea and vomiting control training based on Ottawa Nutrition Guidelines on marital satisfaction of pregnant women

نویسندگان [English]

 • Kokab Basiri Moghaddam 1
 • Narges Bahri 2
 • Azamsadat Mahmoodian 3
 • Asma Forouzande 4
1 Assistant professor, Department of Surgical Technology, School of Paramedicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Social Determinants of Health Research Center. Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 M.Sc. of Surgical Internal Nursing, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction in pregnancy is one of the determining factors in the survival of cohabitation and pregnancy nausea and vomiting can lead to decreased marital satisfaction. This study was performed with aim to evaluate the effect of nausea and vomiting control training based on the Ottawa Nutrition Guide on marital satisfaction of pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial study was conducted on 44 pregnant women who referred to comprehensive health service centers of Gonabad in 2019. Participants were randomly assigned to the control and test groups. The training sessions were held based on the Ottawa Nutrition Guide in the test group. The research tools included three questionnaires of demographic information, Enrich marital satisfaction and Rhodes Nausea and Vomiting Scale that were completed before and four weeks after the intervention in two groups. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Independent t-test, Chi-square and Pearson correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The research units before the intervention did not have a statistically significant difference in terms of mean Rhodes score (P = 0.28). After the intervention, the mean score of the research units in Rhodes criterion in the experimental group was significantly lower than the control group (P <0.001). Also, before the intervention, total marital satisfaction and most of its components except financial management (P = 0.01), in the control group was significantly higher than the experimental group (P <0.05). Also, there was a statistically significant difference between the two groups in terms of marital satisfaction after the intervention (P<0.001). Comparison of marital satisfaction in the two groups indicated that the mean score of total marital satisfaction in the experimental group was higher than the control group (P<0.001). In intragroup comparison, marital satisfaction in the experimental group after the intervention had a higher mean (p <0.001), but in the control group, the mean of marital satisfaction decreased significantly (p <0.05).
Conclusion: Using the Ottawa Nutrition Guide to reduce nausea and vomiting during pregnancy increases the marital satisfaction of pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Satisfaction
 • Nausea
 • Ottawa Nutrition Guide
 • Pregnancy
 • Vomiting
 1. Rostami AM, Gol HC. Prediction of marital satisfaction based on spiritual intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 116:2573-7.
 2. Chung MS. Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences 2014; 70:246-51.
 3. Khodakarami B, Masoumi SZ, asadi R. The status and marital satisfaction factors in nulliparous pregnant females attending clinics in asadabad city during years 2015 and 2016. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2017; 25(1):52-9.
 4. Zare B, Jafarabad S. The study of marital satisfaction and its determinants on married women and men in Tehran city. Women's Studies Sociological and Psychological 2015; 13(1):111-40.
 5. Ferreira M, Antunes L, Duarte J, Chaves C. Influence of infertility and fertility adjustment on marital satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 171:96-103.
 6. Hawkins M, Kim Y, Gabriel KP, Rockette-Wagner BJ, Chasan-Taber L. Sedentary behavior patterns in non-pregnant and pregnant women. Preventive medicine reports 2017; 6:97-103.
 7. Szczubiał M, Wawrzykowski J, Dąbrowski R, Krawczyk M, Kankofer M. Preliminary study on plasma proteins in pregnant and non-pregnant female dogs. Theriogenology 2017; 97:1-8.
 8. Kamalifard M, Ebrahimimamagani M, Omidi F. The effect of educational package on nutritional knowledge and behavior toward the coping with complication and supplement consumption. Armaghane danesh 2013; 18(3):228-40.
 9. Ahmadi A, Mousavi Sahebol Zamani SS, Fathi Ashtiyani A, Motiee S. Identification and early intervention of reducing postnatal depression and increasing self-esteem and marital satisfaction of Pregnant Women. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology 2014; 9(32):47-56.
 10. Logan JM, Cobb RJ. Benefits of Capitalization in Newlyweds: Predicting Marital Satisfaction and Depresion Symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology 2016; 35(2):87-106.
 11. Vento PW, Cobb RJ. Chronic stress as a moderator of the association between depressive symptoms and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology 2011; 30(9):905-36.
 12. Gharadaghi A, Shafiabadi A, Hossein Rashidi B, Kiumars F, Esmaeili M. Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Interpersonal Psychotherapy (IPT) for pregnant women to increase marital satisfaction. Family counseling and psychotherapy 2015; 4(4):583-605.
 13. Ozgoli G, Gharayagh Zandi M, Nazem Ekbatani N, Allavi H, Moattar F. Cardamom powder effect on nausea and vomiting during pregnancy. Complement Med J 2015; 14:1056-76.
 14. Soltani AZ, Kajuri MD, Safavi SH, Hosseini FA. Frequency and severity of nausea and vomiting in pregnancy and the related factors among pregnant women. Iran Journal of Nursing 2007; 19(48):95-102.
 15. Nurane S. What makes nausea and vomiting worse during the first trimester of pregnancy. Iran Journal of Nursing 2004; 17(37):1-11.
 16. Smith C, Crowther C, Beilby J, Dandeaux J. The impact of nausea and vomiting on women: a burden of early pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2000; 40(4):397-401.
 17. Ozgoli G, Goli M, Afrakhteh M, Moattar F, Vallaei N. Ginger for nausea and vomiting in pregnancy. Research in Medicine 2004; 28(2):131-4
 18. Golmakani N, Soltani M, GhayourMobarhan M, Mazloom SR. The relationship between nausea and vomiting in pregnant women with social support and marital satisfaction. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2016; 3(4):25-31.
 19. Aghayosefi A, Moradi K, Safari N, Ghazi S, Amiri F. The study of relationship between marital satisfaction and physical problems during pregnancy and the related factord in pregnant women in Khorramabad city. Quarterly research journal of lorestan university of medical sciences 2011; 13(1):125-34.
 20. Aghababaei S, Soltanian AR, Sharifi S, Torkzaban E, Refaei M. Investigating the factors related to severity of nausea and vomiting during Pregnancy and how it is controlled by pregnant Women in Hamadan, 2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(11):23-31.
 21. Soltani M, Golmakani N, Mazloom SR. The effect of an educational intervention based on Ottawa Guideline on nausea and vomiting at first trimester of pregnancy. Payesh (Health Monitor) 2017; 16(2):219-29.
 22. Campbell K, Rowe H, Azzam H, Lane CA. The management of nausea and vomiting of pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2016; 38(12):1127-37.
 23. Liu MC, Kuo SH, Lin CP, Yang YM, Chou FH, Yang YH. Effects of professional support on nausea, vomiting, and quality of life during early pregnancy. Biological research for nursing 2014; 16(4):378-86.
 24. Modares M, Besharat S, Rahimi Kian F, Mahmoudi M, Salehi Sourmaghi H. Effect of Ginger and Chamomile capsules on nausea and vomiting in pregnancy. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2012; 14(1):46-51.
 25. Aparnak F, Sadr Nabavi R, Ebrahimzadeh S. Comparison of K-K9 and P6 points acupressure on nausea and vomiting in the first half of pregnancy. Studies in Medical Sciences 2011; 22(4):369-78.
 26. Karimian Zo M, Soliemanian A, Rahimi Pordanjani T. The Role of Shift work Tolerance and Job Stress as Predictions of Marital Satisfaction among Mashhad City Firefighters. Occupational Medicine Quarterly Journal 2018; 10(2):1-9.
 27. Mangeli M, Ramezani T, Mangeli S. The Effect of Educating about Common Changes in Pregnancy Period and the Way to Cope with them on Marital Satisfaction of Pregnant Women. Iranian Journal of Medical Education 2009; 8(2):305-13.
 28. Sangestani G, Khalili F, Mohammadi Y, Aghababaei S. Effect of Family Centered Consultation on Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Clinical Trial Study. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty-ISSN 2018; 26(2):129-36.
 29. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MT. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):18-29.
 30. Faramarzi M, Ranjbar TA, Zakariaii Z, Naeimirad M. Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting. Daneshvar Medicine 2015; 23(4):73-80
 31. Barat S, Bouzari Z, Lakae Andy F. Factors Affecting The Severity of Nausea and Vomiting in Women's Pregnant Attending Prenatal Clinics Rouhani Hospital, Babol. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2015; 2(1):106-15.
 32. Padash Z. The effect of quality of life therapy on marital satisfaction. Journal of Research in Behavioural Sciences 2013; 10(5):363-72.