بررسی فراوانی دیستوشی شانه و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با آن در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زاهدان از سال 98-1394: مطالعه توصیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اندومتریوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری زاهدان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیستوشی شانه یکی از اورژانس‌های مامایی می‌باشد که با عوارض جنینی و مادری قابل توجهی همراهی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی دیستوشی و ارتباط بین فاکتورهای مادری و پارامترهای جنینی با دیستوشی شانه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته‌نگر در طی سال‌های 98-1394 بر روی 7148 از پرونده‌های مادران باردار مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان انجام شد. اطلاعات لازم از قبیل سن مادر، سن حاملگی، جنسیت نوزاد، وزن و قد هنگام تولد و داشتن یا نداشتن دیستوشی شانه از پرونده‌های موجود در بایگانی بیمارستان استخراج و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه پرونده مربوط به 7148 زن بارداری که طی سال‌های 98-1394 در بیمارستان علی‌ابن ابیطالب زایمان طبیعی داشتند، مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 64 نوزاد دچار دیستوشی شانه شده بودند که فراوانی دیستوشی شانه 89/0% به‌دست آمد. 44 نفر (66%) از مادران در گروه سنی بالای 30 سال بوده و 39 نفر (59%) از نوزادان پسر بودند. 56 نفر (5/87%) از نوزادان وزن بالای 4000 گرم و 15 نفر (23%) از مادران دیابت داشتند.
نتیجه‌گیری: فراوانی دیستوشی شانه 89/0% بوده و سن بالای مادر، وزن جنین و جنسیت به‌عنوان ریسک فاکتورهای دیستوشی شانه می‌باشند که با در نظر گرفتن فراوانی این ریسک فاکتورها می‌توان با سزارین به‌موقع، جلوی عوارض مادری و نوزادی ناشی از دیستوشی را گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of shoulder dystocia and its relationship with maternal factors and fetal parameters in Ali Ebn-e Abitaleb hospital of Zahedan from 2015 to 2019: Cross-Sectional study

نویسندگان [English]

 • Shahla Mirgaloybayat 1
 • Saeedeh Sarhadi 2
 • Farahnaz Farzaneh 3
 • Zahra Sheikhi 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Endometriosis Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Science, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility Fellowship, Infectious Disease and Tropical Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Science, Zahedan, Iran.
4 Medical Student, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Science, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Shoulder dystocia is one of the obstetric emergencies which is associated with significant fetal and maternal complications. This study was performed with aim to evaluate the frequency of shoulder dystocia and its relationship with maternal factors and fetal parameters.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 7148 files of pregnant mothers referring to the maternity ward of Ali Ibn-e Abitaleb Hospital of Zahedan in 2015-2019. Necessary information such as maternal age, gestational age, sex of the newborn, birth weight and height, and having or not having of shoulder dystocia were extracted from the files of women in the hospital archive and were analyzed using SPSS software (version 22).
Results: In this study, the files of 7148 pregnant women who had normal vaginal delivery (NVD) in Ali Ibn-e Abitaleb Hospital during 2015-2019 were evaluated. Among the, 64 newborns had shoulder dystocia and the frequency of shoulder dystocia was 0.89%. Moreover, 44 (66%) of women were over 30 years old and 39 (59%) of newborns were male. Also, 56 (87.5%) of infants weighed more than 4000 g and 15 (23%) of mothers had diabetes.
Conclusion: The frequency of shoulder dystocia was 0.89% and maternal age, fetal weight and gender are risk factors for shoulder dystocia. Considering these risk factors, timely cesarean section can prevent maternal and neonatal complications due to dystocia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dystocia
 • Fetus
 • Maternal factors
 • Shoulder
 1. Berkus LO. Huff RW Samueloff A. Shoulder dystocia: Should the fetus weighing greater than or equal to 4000 grams be delivered by cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1991; 165:831-7.
 2. Gottlieb AG, Galan HL. Shoulder dystocia: an update. Obstetrics and gynecology clinics of North America 2007; 34(3):501-31.
 3. Gherman RB. Shoulder dystocia: an evidence-based evaluation of the obstetric nightmare. Clinical obstetrics and gynecology 2002; 45(2):345-62.
 4. Grobman WA, Miller D, Burke C, Hornbogen A, Tam K, Costello R. Outcomes associated with introduction of a shoulder dystocia protocol. American journal of obstetrics and gynecology 2011; 205(6):513-7.
 5. Tsur A, Sergienko R, Wiznitzer A, Zlotnik A, Sheiner E. Critical analysis of risk factors for shoulder dystocia. Archives of gynecology and obstetrics 2012; 285(5):1225-9.
 6. Bingham J, Chauhan SP, Hayes E, Gherman R, Lewis D. Recurrent shoulder dystocia: a review. Obstetrical & gynecological survey 2010; 65(3):183-8.
 7. Poggi SH, Stallings SP, Ghidini A, Spong CY, Deering SH, Allen RH. Intrapartum risk factors for permanent brachial plexus injury. American journal of obstetrics and gynecology 2003; 189(3):725-9.
 8. Mansor A, Arumugam K, Omar SZ. Macrosomia is the only reliable predictor of shoulder dystocia in babies weighing 3.5 kg or more. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010; 149(1):44-6.
 9. Gilead R, Yaniv Salem S, Sergienko R, Sheiner E. Maternal “isolated” obesity and obstetric complications. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2012; 25(12):2579-82.
 10. Sheiner E, Levy A, Hershkovitz R, Hallak M, Hammel RD, Katz M, et al. Determining factors associated with shoulder dystocia: a population-based study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2006; 126(1):11-5.
 11. Santos P, Hefele JG, Ritter G, Darden J, Firneno C, Hendrich A. Population-based risk factors for shoulder dystocia. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2018; 47(1):32-42.
 12. Kim T, Vogel RI, Das K. Risk Factors for Shoulder Dystocia at a Community-Based Hospital [4C]. Obstetrics & Gynecology 2017; 129(5):31S.
 13. Palatnik A, Grobman WA, Hellendag MG, Janetos TM, Gossett DR, Miller ES. Predictors of shoulder dystocia at the time of operative vaginal delivery. American journal of obstetrics and gynecology 2016; 215(5):624-e1.
 14. Dehvari A, Fakar R, Afshar F, Farzaneh F. Comparison of maternal and neonatal complications in caesarian section due to arrest of descent in pull VS push methods. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12):11-5.
 15. Razavi M, Rashidi Fakari F, Rigi A, Farzaneh F. The Relationship Between Uterine leiomyoma with premature rupture of Membranes in Pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(1):15-9.
 16. Khodaverdi S, Mohammadbeigi R, Vahdat M, Bayat SM, Khodaverdi M. Pregnancy and renal transplantation. Nephro-Urology Monthly 2018; 10(3).
 17. Asadzadeh N, Chaichian S, Ziadloo M, Bayat SM, Sheikhvatan M. Long-term recurrence of endometriosis in women with subfertility caused by endometriosis: A comparison of the efficacy of surgery and assisted reproductive technology as fertilization treatment approaches. Shiraz E Medical Journal 2021; 22(1):1-6.