تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخصهای انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، نهاوند، همدان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

3 دکترای فیزیولوژی ورزشی، مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، نهاوند، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری (GDM) نوعی اختلال در متابولیسم کربوهیدرات و گلوکز است که برای اولین بار در طی دوران بارداری مشاهده می‌شود. دیابت بارداری علاوه بر عوارض مادری، باعث عوارض نامطلوبی در کودکان می‌شود. با توجه به این‌که افزایش سطح فعالیت بدنی تأثیر مهمی در کاهش عوارض بیماری دیابت دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر تمرین در خانه در دوره‌ دنیاگیری کووید-19 بر سطوح سرمی شاخص­های انسولینی زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه‌تجربی در سال 1399 بر روی 40 نفر از زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری در سن بارداری 28-24 هفته و مراجعه‌کننده به درمانگاه شهید حیدری شهرستان نهاوند انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند. گروه مداخله تمرینات منتخب در خانه را با استفاده از کش تک­متغیر به‌مدت 8 هفته و 3 روز در هفته و هر روز 40-20 دقیقه انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ‌گونه فعالیت بدنی نداشتند. سپس از طریق خون‌گیری، میزان سطوح سرمی انسولین و قند ناشتای خون اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های شاپیروویلک، لون، تی وابسته و تی مستقل انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 8 هفته تمرین منتخب در خانه توانست افزایش معنی‌داری بر تفاضل مقادیر سطوح انسولین ناشتا (036/1±482/2- در برابر 626/0±116/0) و کاهش معنی‌داری بر تفاضل مقادیر سطوح قندخون ناشتا (978/14±550/45 در برابر 823/6±150/0-) در زنان باردار گروه مداخله نسبت به گروه کنترل داشته باشد (001/0>p). درحالی‌که، این تمرینات تأثیر معنی‌داری بر متغیرهای حساسیت به انسولین و مقاومت به انسولین در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل پس از 8 هفته تمرین منتخب نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: انجام 8 هفته تمرین در خانه با استفاده از کش‌های تک‌متغیر بر اساس پروتکل ارائه‌ شده با توجه به اصل اضافه‌بار و مقاومت فزاینده (البته با شدت متوسط)، تأثیر معنی‌داری بر سطوح انسولین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exercise at home during the Covid-19 pandemic on serum levels of insulin markers in women with gestational diabetes

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Seif 1
 • Alireza Khademi 2
 • Hojjatollah Siavoshy 3
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Nahavand Higher Education Institute, Bu-Ali Sina University, Nahavand, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, School of Literature and Human Sciences, Jahrom University, Jahrom, Iran.
3 Ph.D. of Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Nahavand Higher Education Institute, Bu-Ali Sina University, Nahavand, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes is a disorder of carbohydrate and glucose metabolism that is first seen during pregnancy. Gestational diabetes, in addition to maternal complications, also causes adverse effects in children. Considering that increasing the level of physical activity has an important effect on reducing the complications of diabetes, this study was conducted with aim to evaluate the effect of exercise at home during the Covid-19 pandemic on serum levels of insulin markers in women with gestational diabetes.
Methods: This semi-experimental study was performed on 40 pregnant women with gestational diabetes and 24-28 gestational age referred to the clinic of Shahid Heydari in Nahavand in 2020. The subjects were randomly divided into two groups (n=20 in each group). The intervention group performed the selected exercises at home using univariate cache for eight weeks and three days a week for 20 to 40 minutes every day; the control group had no physical activity during this period. Then, through blood sampling, the serum level of fasting blood sugar and insulin was measured. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and Shapiro–Wilk test, Levon's test, paired t-test, and independent t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, eight weeks of selected exercises at home could have a significant increase on fasting insulin levels (-2.482±1.036 vs. 0.116±0.626) and significant decrease on FBS levels (45.550±14.978 vs. -0.150±6.823) in pregnant women in the intervention group compared to the control group (P<0.001). While these exercises did not show a significant effect on the variables of insulin sensitivity and insulin resistance in the intervention groups compared to the control group after eight weeks of selected exercises (P>0.05).
Conclusion: The eight weeks of exercise at home using univariate caches based on the presented protocol regarding to the principle of overload and increasing resistance (with moderate intensity), have a significant effect on insulin levels in pregnant women with gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona
 • Gestational Diabetes
 • Insulin
 • Insulin Sensitivity
 • Selected Exercises
 1. Seiavoshy H, Samavatisharif MA, Keshvari M, Ahmadvand A. The effect of resistance training programs on GFR and some biochemical factors of renal function in elderly males with type 2 diabetes. Sadra Med Sci J 2015; 3(1):31-42.
 2. Goyal A, Gupta Y, Singla R, Kalra S, Tandon N. American Diabetes Association “Standards of Medical Care—2020 for Gestational Diabetes Mellitus”: A Critical Appraisal. Diabetes Therapy 2020; 11(8):1639-44.
 3. Mottola MF, Artal R. Role of exercise in reducing gestational diabetes mellitus. Clinical obstetrics and gynecology 2016; 59(3):620-8.
 4. Hosseinnezhad A. Symptom and clinical features in pregnant women with different degree of carbohydrate intolerance. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2003; 2(2):131-144.
 5. American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. Diabetes care 2004; 27:S88.
 6. Chu SY, Callaghan WM, Kim SY, Schmid CH, Lau J, England LJ, et al. Maternal obesity and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes care 2007; 30(8):2070-6.
 7. Hemmatipur A, Jahangiri Mehr A, Touriaie E, Salehi Kombu M. Preeclampsia neonatal outcome in pregnant women with and without gestational diabetes mellitus and polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(5):47-57.
 8. Dolatian M, Mahmoodi Z, Mohammadi Nasrabadi F. Gestational diabetes and its relationship with social determinants of health according to world health organization model: Systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):6-18.
 9. Alfadhli EM. Gestational diabetes mellitus. Saudi medical journal 2015; 36(4):399.
 10. Immanuel J, Simmons D. Apps and the Woman With Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2021; 44(2):313-5.
 11. Kampmann U, Madsen LR, Skajaa GO, Iversen DS, Moeller N, Ovesen P. Gestational diabetes: a clinical update. World journal of diabetes 2015; 6(8):1065.
 12. Bain E, Crane M, Tieu J, Han S, Crowther CA, Middleton P. Diet and exercise interventions for preventing gestational diabetes mellitus. Cochrane database of systematic reviews 2015(4).
 13. Ratner RE, Christophi CA, Metzger BE, Dabelea D, Bennett PH, Pi-Sunyer X, F et al. Prevention of diabetes in women with a history of gestational diabetes: effects of metformin and lifestyle interventions. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008; 93(12):4774-9.
 14. Nachum Z, Zafran N, Salim R, Hissin N, Hasanein J, Letova YG, et al. Glyburide versus metformin and their combination for the treatment of gestational diabetes mellitus: a randomized controlled study. Diabetes care 2017; 40(3):332-7.
 15. Santamaria A, Di Benedetto A, Petrella E, Pintaudi B, Corrado F, D’Anna R, et al. Myo-inositol may prevent gestational diabetes onset in overweight women: a randomized, controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2016; 29(19):3234-7.
 16. Sobrevia L, Salsoso R, Sáez T, Sanhueza C, Pardo F, Leiva A. Insulin therapy and fetoplacental vascular function in gestational diabetes mellitus. Experimental physiology 2015; 100(3):231-8.
 17. Regensteiner JG, Mayer EJ, Shetterly SM, Eckel RH, Haskell WL, Marshall JA, et al. Relationship between habitual physical activity and insulin levels among nondiabetic men and women: San Luis Valley Diabetes Study. Diabetes Care 1991; 14(11):1066-74.
 18. Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW, Paffenbarger Jr RS. Physical activity and reduced occurrence of non-insulin-dependent diabetes mellitus. New England journal of medicine 1991; 325(3):147-52.
 19. Callaway LK, Colditz PB, Byrne NM, Lingwood BE, Rowlands IJ, Foxcroft K, et al. Prevention of gestational diabetes: feasibility issues for an exercise intervention in obese pregnant women. Diabetes care 2010; 33(7):1457-9.
 20. Redden SL, LaMonte MJ, Freudenheim JL, Rudra CB. The association between gestational diabetes mellitus and recreational physical activity. Maternal and child health journal 2011; 15(4):514-9.
 21. Russo LM, Nobles C, Ertel KA, Chasan-Taber L, Whitcomb BW. Physical activity interventions in pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Obstetrics & Gynecology 2015; 125(3):576-82.
 22. Rudra CB, Williams MA, Lee IM, Miller RS, Sorensen TK. Perceived exertion in physical activity and risk of gestational diabetes mellitus. Epidemiology 2006: 31-7.
 23. Yin YN, Li XL, Tao TJ, Luo BR, Liao SJ. Physical activity during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. British journal of sports medicine 2014; 48(4):290-5.
 24. Chasan-Taber L, Schmidt MD, Pekow P, Sternfeld B, Manson JE, Solomon CG, et al. Physical activity and gestational diabetes mellitus among Hispanic women. Journal of Women's Health 2008; 17(6):999-1008.
 25. Ramos-Leví AM, Pérez-Ferre N, Fernández MD, Del Valle L, Bordiu E, Bedia AR, et al. Risk factors for gestational diabetes mellitus in a large population of women living in Spain: implications for preventative strategies. International journal of endocrinology 2012; 2012.
 26. Dempsey JC, Butler CL, Sorensen TK, Lee IM, Thompson ML, Miller RS, et al. A case-control study of maternal recreational physical activity and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes research and clinical practice 2004; 66(2):203-15.
 27. McIntyre HD, Moses RG. The diagnosis and management of gestational diabetes mellitus in the context of the COVID-19 pandemic. Diabetes Care 2020; 43(7):1433-4.
 28. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. The American journal of clinical nutrition 1982; 36(5):936-42.
 29. Sadeghisani M, Manshadi FD, Azimi H, Montazeri A. Validity and reliability of the Persian version of Baecke habitual physical activity questionnaire in healthy subjects. Asian journal of sports medicine 2016; 7(3).
 30. Strasser B, Pesta D. Resistance training for diabetes prevention and therapy: experimental findings and molecular mechanisms. BioMed research international 2013; 2013.
 31. Colberg SR, Castorino K, Jovanovič L. Prescribing physical activity to prevent and manage gestational diabetes. World journal of diabetes 2013; 4(6):256.
 32. Padmapriya N, Bernard JY, Liang S, Loy SL, Cai S, Zhe IS, et al. Associations of physical activity and sedentary behavior during pregnancy with gestational diabetes mellitus among Asian women in Singapore. BMC pregnancy and childbirth 2017; 17(1):1-10.
 33. Oostdam N, Van Poppel MN, Wouters MG, Eekhoff EM, Bekedam DJ, Kuchenbecker WK, et al. No effect of the FitFor2 exercise programme on blood glucose, insulin sensitivity, and birthweight in pregnant women who were overweight and at risk for gestational diabetes: results of a randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2012; 119(9):1098-107.
 34. Jovanovic-Peterson L, Durak EP, Peterson CM. Randomized trial of diet versus diet plus cardiovascular conditioning on glucose levels in gestational diabetes. American journal of obstetrics and gynecology 1989; 161(2):415-9.
 35. Weir GC, Bonner-Weir S. Five stages of evolving beta-cell dysfunction during progression to diabetes. Diabetes 2004; 53(suppl 3):S16-21.
 36. Wagenmakers AJ, Bonen A, Dohm GL, van Loon LJ. Lipid metabolism, exercise and insulin action. Essays in biochemistry 2006; 42:47-59.
 37. Nassis GP, Papantakou K, Skenderi K, Triandafillopoulou M, Kavouras SA, Yannakoulia M, et al. Aerobic exercise training improves insulin sensitivity without changes in body weight, body fat, adiponectin, and inflammatory markers in overweight and obese girls. Metabolism 2005; 54(11):1472-9.
 38. Samavati Sharif MA, Rajabi A, Siavoshi H. The Effects of 6-Weeks Aerobic Exercise Training on Blood Hematological Factors in Adolescence Girls. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(37):8-15.
 39. Heidarianpour A, Samvati SM, Keshvari M, Ahmadvand A, Siavoshy H. Comparison of Three Exercise Training Method on Plasma Crp Levels and WBC in Patients With Type II Diabetes. Exercise Physiology and Physical Activity 2016; 9(2):1375-84.
 40. Siavoshy H, Heidarianpour A. Effects of Three Type Exercise Training Programs on FBS and HbA1C of Elderly Men with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Obesity 2017; 9(1):14-9.
 41. Siavoshi H, Agha Alinejad H, Kashi A, Samavati Sharif MA, Helalizadeh M. The Relationships Between Some Physical Fitness Factors and Muscle Damage in People With Intellectual Disabilities. Iranian Rehabilitation Journal 2020; 18(2):7-.
 42. Abedian Z. Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powder. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(9):45-54.