فیستول آبسه توبواووارین به واژن پس از هیسترکتومی: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد تکنولوژیست اتاق عمل، مرکز پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

5 مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، واحد علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آبسه توبواووارین، یکی از مراحل نهایی در روند عفونت حاد لگنی می­باشد که می­تواند پس از دستکاری­های رحمی یا پس از اعمال جراحی اتفاق افتد و بسیار نادر است. حتی با گسترش پوشش آنتی‌بیوتیکی و مراقبت درمانی، میزان مرگ‌و‌میر ناشی از پاره شدن آبسه توبواووارین به‌علت شوک سپتیک و پریتونیت منتشر نزدیک به 10% است، لذا تشحیص به‌موقع و درمان مناسب با اهمیت است. در این مطالعه یک مورد فیستول آبسه توبواووارین به واژن گزارش می­شود.
معرفی بیمار: بیمار خانمی 44 ساله بود که حدود 6 ماه قبل تحت عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال قرار گرفته بود و پس از عمل به‌مدت یک هفته به‌علت علائم پلوی پریتونیت بستری شده و مرخص شد، ولی مکرراً به‌علت لکوره چرکی و درد به پزشک مراجعه می­کرده است. بالاخره به‌علت علائم درد زیر شکم و خروج ترشحات از واژن تحت لاپاراسکوپی قرار گرفت. آبسه توبواووارین با فیستول به واژن مشاهده شد که ترشحات آن ساکشن شده و چسبندگی­های آن آزاد گردید. اوفورکتومی و سپس سالپنژکتومی نیز انجام شد.
نتیجهگیری: در موارد لکوره مقاوم به درمان پس از هیسترکتومی باید به فکر آبسه لوله‌ای یا توبواووارین و عفونت مکرر از طریق فیستول به واژن بود و لاپاراسکوپی تشخیصی می­تواند جهت انتخاب درمان مناسب کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tubo-ovarian abscess fistula to vagina after hysterectomy: Case report

نویسندگان [English]

 • Atiyeh Mansouri 1
 • Mostafa Sadeghi 2
 • Abed Ebrahimi 3
 • Shiva Azizi 4
 • Maryam Donyayi 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. in Operating Room Technologist, Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Instructor, Department of Operating Room, School of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
4 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
5 Instructor, Department of Operating Room, School of Paramedicine, Mashhad Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Tubo-ovarian abscess is one of the final stages in acute pelvic inflammatory disease which may be occurred after uterine manipulation or after surgery and is very rare. Even with the development of antibiotic covering and medical care, the rate of mortalities resulted from tubo-oavariane abscess rapture due to septic shock and peritonitis are about 10%. Therefore, early diagnosis and treatment are very important. In this study, a case of tubo-oavarine abscess fistula to vagina is reported.
Case presentation: The patient was a 44 years old woman who experienced abdominal hysterectomy surgery six months ago and hospitalized for one week due to pelviperitonitis sings but after discharge, she was repeatedly referring because of infection Leukorrhea and pain. Finally, because of abdominal pain and secretions from the vagina, she underwent laparoscopy. Tubo-oavariane abscess with fistula to the vagina was observed and the secretions were suctioned and its viscosity was released. Then, ooforectomy and salpingectomy were carried out.
Conclusion: In the case of treatment-resistance Leukorrhea after hysterectomy, tubo-oavarine abscess and frequent infection through fistula to vagina should be taken into consideration and diagnostic laparoscopy can be helpful to select a suitable treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fistula
 • Pelvic inflammatory disease
 • Tubo-oavariane abscess
 1. Habboub AY. Middlemore Hospital experience with tubo-ovarian abscesses: an observational retrospective study. International journal of women's health 2016; 8:325.
 2. Jiang X, Shi M, Sui M, Wang T, Yang H, Zhou H, et al. Clinical value of early laparoscopic therapy in the management of tubo‑ovarian or pelvic abscess. Experimental and therapeutic medicine 2019; 18(2):1115-22.
 3. Munro K, Gharaibeh A, Nagabushanam S, Martin C. Diagnosis and management of tubo‐ovarian abscesses. The Obstetrician & Gynaecologist 2018; 20(1):11-9.
 4. Silva F, Silva J, Rocha I, Brito T, Paredes E, Ramalho G, et al. Surgical approach of tubo-ovarian abscesses from theory to our minimally invasive practice. Gynecology and Minimally Invasive Therapy 2015; 4(3):72-5.
 5. Khaliq K, Nama N, Lopez RA. Pelvic Abscess. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2020.
 6. Kuo CF, Tsai SY, Liu TC, Lin CC, Liu CP, Lee CM. Clinical characteristics and treatment outcomes of patients with tubo-ovarian abscess at a tertiary care hospital in Northern Taiwan. Journal of Microbiology, Immunology and Infection 2012; 45(1):58-64.
 7. Narayanan P, Nobbenhuis M, Reynolds KM, Sahdev A, Reznek RH, Rockall AG. Fistulas in malignant gynecologic disease: etiology, imaging, and management. Radiographics 2009; 29(4):1073-83.
 8. Quezada Y, Karram M, Whiteside JL. Case report: Diagnosis and management of peritoneovaginal fistula. Journal of minimally invasive gynecology 2015; 22(1):134-6.
 9. Granberg S, Gjelland K, Ekerhovd E. The management of pelvic abscess. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2009; 23(5):667-78.
 10. Henry-Suchet J, Soler A, Loffredo V. Laparoscopic treatment of tuboovarian abscesses. Journal of reproductive medicine 1984; 29(8):579-82.
 11. Henry-suchet J. Laparoscopic treatment of tubo-ovarian abscesses. Journal of Obstetrics and Gynaecology 1986; 6(sup1):S60-1.
 12. Kaplan AL, Jacobs WM, Ehresman JB. Aggressive management of pelvic abscess. American journal of obstetrics and gynecology 1967; 98(4):482-7.
 13. Basirat Z. A case report of tubo-ovarian abscess after curettage. Journal of Babol University of Medical Sciences 2002; 4(2):40-3.
 14. Goharkhay N, Verma U, Maggiorotto F. Comparison of CT‐or ultrasound‐guided drainage with concomitant intravenous antibiotics vs. intravenous antibiotics alone in the management of tubo‐ovarian abscesses. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007; 29(1):65-9.
 15. Doganay M, Iskender C, Kilic S, Karayalcin RA, Moralioglu O, Kaymak OK, et al. Treatment approaches in tubo-ovarian abscesses according to scoring system. Bratislavske lekarske listy 2011; 112(4):200-3.
 16. DeWitt J, Reining A, Allsworth JE, Peipert JF. Tuboovarian abscesses: is size associated with duration of hospitalization & complications?. Obstetrics and gynecology international 2010; 2010.
 17. Güngördük K, Guzel E, Asicioğlu O, Yildirim G, Ataser G, Ark C, et al. Experience of tubo-ovarian abscess in western Turkey. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2014; 124(1):45-50.