دوره و شماره: دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-120 
بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک

صفحه 31-39

10.22038/ijogi.2021.18569

دکتر آتوسا دبیری؛ دکتر سمیه رفیعی؛ دکتر نیما معتمد؛ دکتر احمد جلیلوند؛ مهناز کشاورز افشار؛ فاطمه بیات


دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی

صفحه 48-58

10.22038/ijogi.2021.18571

دکتر مهرالسادات مهدی‌زاده؛ دکتر محسن عظیمی‌نژاد؛ دکتر محمد واحدیان شاهرودی؛ ملیحه نوری سیستانی


گزارش مورد

تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی

صفحه 116-120

10.22038/ijogi.2021.18580

دکتر فریبا فرهادی فر؛ دانیال خضری؛ دکتر سولماز قاسمی