بررسی وضعیت بهداشت دهان بر اساس شاخص DMFT و استفاده از دنچر در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه: مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 دندان‌پزشک، دانشکده دندان‌پزشکی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. دانشیار گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

5 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیرواگیردار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

6 استاد گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیرواگیردار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: شاخص‌های سلامت دهان و دندان از جمله DMFT و استفاده از دنچر، تأثیر به‌سزایی بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی زنان ایفا می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع شاخص DMFT و استفاده از دنچر با توجه به وضعیت باروری در زنان مطالعه کوهورت شاهدیه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1398 بر روی داده‌های طرح کوهورت شاهدیه با مشارکت 4935 زن در محدوده سنی 70-35 سال انجام شد. متغیرهای مرتبط با وضعیت باروری مانند حاملگی، تعداد حاملگی‌ها، مجموع مدت شیردهی و یائسگی از پرسشنامه کوهورت شاهدیه یزد بعد از کسب مجوز استخراج شد. شیوع شاخص DMFT و استفاده از دنچر در این افراد ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی استفاده از دنچر در بین زنان غیر‌باردار و زنان با سابقه بیش از 4 حاملگی بالاتر بود. زنان باردار به‌طور معنی‌داری DMFT کمتری نسبت به زنان غیر باردار داشتند (051/0=p). با افزایش تعداد حاملگی و طول مدت شیردهی، شاخص DMFT به‌طور معناداری افزایش پیدا کرد (0001/0=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح بسیار بالای میانگین شاخص DMFT و شیوع بالای استفاده از دنچر در زنان مطالعه حاضر، لزوم شناسایی ریسک فاکتورهای مرتبط با سلامت دهان و دندان و اتخاذ سیاست‌ها و مداخلات پیشگیرانه توسط متصدیان نظام سلامت در منطقه مورد بررسی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral health status based on the Decayed, Missing and Filled Teeth (DMFT) Index and denture use in women of Shahedieh cohort study: a descriptive cross-sectional study in 2019

نویسندگان [English]

 • Maryam Kazemipoor 1
 • Roghayeh Hakimian 2
 • Alireza Mirzaeeian 3
 • Fatemeh Owlia 4
 • Ali Dehghani 5
 • Masoud Mirzaei 6
1 Associate professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Social Determinants of Oral Health Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 M.Sc. of Library and Information Science, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 Dentist, School of Dentistry, International Campus, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
4 Social Determinants of Oral Health Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. 5. Associate professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
5 Associate professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
6 Professor, Department of Epidemiology, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Oral health indicators such as DMFT and the use of denture have significant impact on the quality of individual and social life in women. This study was performed with aim to assess the prevalence of DMFT index and denture use according to fertility status in women of Shahedieh cohort study.
Methods: This descriptive-cross sectional study was conducted in 2019 on the data from Shahedieh cohort study with the participation of 4935 women in the age range of 35 to 70 years. Variables related to fertility status such as: pregnancy, number of pregnancies, duration of breast feeding, and menopause were derived from Shahedieh questionnaire after permission. Prevalence of DMFT index and denture use was recorded in these participants. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and statistical tests of Chi-square, T-test and ANOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The frequency of denture use was higher in non- pregnant women and women with the history of more than 4 pregnancies. Pregnant women had significantly lower DMFT than non-pregnant women (P= 0.051). With increasing the number of pregnancies and duration of breast feeding, DMFT index increased significantly (P-value =0.0001).
Conclusion: Due to the very high average level of DMFT index and high prevalence of denture use in women of the present study, identification of risk factors related to oral health and adoption of preventive policies and interventions by health officials are crucial in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dental Caries
 • Dentures
 • Fertility
 • Oral health
 • Prevalence
 1. Japaridze F, Shonia N, Bakradze M. Epidemiology of dental caries, dental status and correction prospects in school children of Adjara region Kobuleti and Khelvachauri municipalities. Georgian medical news 2018 (282):50-2.
 2. Maru AM, Narendran S. Epidemiology of dental caries among adults in a rural area in India. J Contemp Dent Pract 2012; 13(3):382-8.
 3. Silva RH, Castro RF, Cunha DC, Almeida CT, Bastos JR, Camargo LM. Dental caries in a riverine community in Rondônia State, Amazon Region, Brazil, 2005-2006. Cadernos de saude publica 2008; 24(10):2347-53.
 4. Costa SD, Vasconcelos M, Abreu MH. Impact of dental caries on quality of life among adults resident in greater Belo Horizonte, State of Minas Gerais, Brazil. Ciencia & saude coletiva 2013; 18(7):1971-80.
 5. Yamamoto S, Shiga H. Masticatory performance and oral health-related quality of life before and after complete denture treatment. Journal of prosthodontic research 2018; 62(3):370-4.
 6. Bardow A, Nyvad B, Nauntofte B. Relationships between medication intake, complaints of dry mouth, salivary flow rate and composition, and the rate of tooth demineralization in situ. Archives of oral biology 2001; 46(5):413-23.
 7. Passos-Soares JD, Vianna MI, Gomes-Filho IS, Cruz SS, Barreto ML, Adan LF, et al. Association between osteoporosis treatment and severe periodontitis in postmenopausal women. Menopause 2017; 24(7):789-95.
 8. Yalcin F, Gurgan S, Gul G. Oral health in postmenopausal Turkish women. Oral health & preventive dentistry 2006; 4(4): 227-33.
 9. Kazemipoor M, Owlia F, Esfandyar M, Dehghani A, Fallahzadeh H, Zare Sakhvidi MJ, et al. Prevalence of oral mucosal lesions considering fertility status in women of Shahedieh cohort population. Jorjani Biomedicine Journal 2019; 7(2):21-30.
 10. Rukmini JN, Sachan R, Sibi N, Meghana A, Malar CI. Effect of menopause on saliva and dental health. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry 2018; 8(6):529-33.
 11. Shamsi M, Hidarnia A, Niknami S, Atarha M, Jadidi R. Oral health of pregnant women in Arak, Iran. Payesh J 2013; 12(4):355‑
 12. Yalcin F, Gurgan S, Gurgan T. The effect of menopause, hormone replacement therapy (HRT), alendronate (ALN), and calcium supplements on saliva. J Contemp Dent Pract 2005; 6(2):10-7.
 13. Llena C, Calabuig E, Sanz JL, Melo M. Risk factors associated with carious lesions in permanent first molars in children: a seven-year retrospective cohort study. International journal of environmental research and public health 2020; 17(4):1421.
 14. Dutt P, Chaudhary SR, Kumar P. Oral health and menopause: a comprehensive review on current knowledge and associated dental management. Annals of medical and health sciences research 2013; 3(3):320-3.
 15. Sawczuk B, Gołębiewska M, Mazurek A, Chyczewski L. Evaluation of estrogen receptor-β expression in the epithelium of the oral mucosa in menopausal women under hormone replacement therapy. Advances in medical sciences 2014; 59(1):85-9.
 16. Suri V, Suri V. Menopause and oral health. Journal of mid-life health 2014; 5(3):115-20.
 17. Hosein Kazemi H, Zeinal Zadeh M, Farsam F, Khafri S, Matloubi N. Pregnant women's self-report of oral health condition and its relation with oral clinical status. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(186):9-16.
 18. Ebrahimipour H, Mohamadzadeh M, Niknami S, Ismaili H, Vafaii-Najjar A. Predictors of oral health care in pregnant women based on theory of planned behavior. J Health Syst Res 2015; 11(3):496-504.
 19. Khodadady E, Seyyed S, Khafry S, Dehghan Z. Oral health status of pregnant women in north of Iran (2010-11). Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2016; 18(3):122-7.
 20. Bahri Binabaj N, Bahri Binabaj N, Iliati HR, Salarvand S, Mansoorian MR. Assessment of DMFT Index in Pregnant Women and its Relationship with Knowledge, Attitude and Health Behaviors in Terms of Oral and Dental Cares (Mashhad-2009). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(3):15-21.
 21. Malek Mohammadi T, Malek Mohammadi M. Knowledge, attitude and practice of gynecologists and midwifes toward oral health in pregnant women in Kerman (2016). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):9-18.
 22. Murthy V, Sethuraman KR, Choudhury S, Shakila R. Interdisciplinary Approach in Management of Edentulousness in Menopausal Women-A Narrative Review. Obstet Gynecol Int J 2016; 5(6):00183.
 23. Shigli KA, Giri AP. Oral manifestations of menopause. Journal of Basic and Clinical Reproductive Sciences 2015; 4(1):4-8.
 24. Mutneja P, Dhawan P, Raina A, Sharma G. Menopause and the oral cavity. Indian journal of endocrinology and metabolism 2012; 16(4):548-51.
 25. Volpe A, Lucenti V, Forabosco A, Boselli F, Latessaa AM, Pozzo P, et al. Oral discomfort and hormone replacement therapy in the post-menopause. Maturitas 1991; 13(1):1-5.
 26. Khosravisamani M, Maliji G, Seyfi S, Azadmehr A, Abd Nikfarjam B, Madadi S, et al. Effect of the menstrual cycle on inflammatory cytokines in the periodontium. Journal of periodontal research 2014; 49(6):770-6.
 27. Ojanotko-Harri A, Forssell H, Laine M, Hurttia H, Bläuer M, Tuohimaa P. Immunohistochemical detection of androgen receptors in human oral mucosa. Archives of oral biology 1992; 37(6):511-4.
 28. Prasanna JS, Karunakar P, Sravya MN, Madhavi B, Manasa A. Detrimental consequences of women life cycle on the oral cavity. Journal of Oral Research and Review 2018; 10(1):39-44.
 29. Khaledifar A, Hashemzadeh M, Solati K, Poustchi H, Bollati V, Ahmadi A, et al. The protocol of a population-based prospective cohort study in southwest of Iran to analyze common non-communicable diseases: Shahrekord cohort study. BMC public health 2018; 18(1):1-10.
 30. Miettinen OS. Theoretical Epidemiology: Principles of Occurrence Research in Medicine. In: Rothman KJ, Greenland S, editors. Modern Epidemiology. 2nd Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.
 31. Castellanos JL, Díaz-Guzmán L. Lesions of the oral mucosa: an epidemiological study of 23785 Mexican patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2008; 105(1):79-85.
 32. González RM, Salas AC, González NB, Suárez SR. Oral health and social determinants in elderly adults. MOJ Gerontol Ger 2018; 3(1):16-20.
 33. Rivera-Hidalgo F, Shulman JD, Beach MM. The association of tobacco and other factors with recurrent aphthous stomatitis in an US adult population. Oral diseases 2004; 10(6):335-45.