ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب چینی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس بهداشت، گروه سلامت باروری معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بر اساس نتایج مطالعات، زیاد و یا کم بودن وزن مادر قبل از بارداری با عوارض بارداری و نوزادی همراه است. وزن هنگام تولد نوزاد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد در نوزادان است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر در ابتدای بارداری با برخی پیامدهای بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 1642 زن باردار مراجعه‌کننده برای زایمان به بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های 21 شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. اطلاعات مادر و نوزاد با استفاده از پرسشنامه و پرونده بیمارستانی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای دو و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شاخص توده‌بدنی ابتدای بارداری نشان د اد که 119 مادر (6/5%) کاهش وزن، 942 مادر (5/44%) طبیعی، 426 مادر (1/20%) اضافه وزن و 155 مادر (3/7%) چاق بود بودند. میانگین شاخص توده‌بدنی افراد 2/4±9/23 با حداقل 49/13 و حداکثر 06/39 کیلوگرم بر متر‌ مربع بود. وزن هنگام تولد نوزاد به‌طور معناداری تحت تأثیر شاخص توده‌بدنی مادر در ابتدای بارداری بود. فراوانی ماکروزومی نوزاد در مادرهای چاق به‌طور معناداری بیشتر بود، همچنین با افزایش شاخص توده‌بدنی مادر در ابتدای بارداری، مرده‌زایی و سزارین افزایش داشت (05/0p<). زایمان زودرس در مادران چاق و لاغر بیشتر بود. پره‌اکلامپسی در مادران با شاخص توده‌بدنی غیر‌طبیعی بیش از مادران با وزن طبیعی بود (05/0p≤).
نتیجه‌گیری: غیر طبیعی بودن شاخص توده‌بدنی مادر می‌تواند منجر به بروز عوارضی در مادر و جنین شود. بنابراین ارزیابی وزن و شاخص توده‌بدنی مادر قبل از بارداری و در اولین مراجعه مادر و ارائه آموزش و مشاوره تغذیه‌ای و مراقبت‌های لازم، می‌تواند در پیشگیری از عوارض ناگوار و تأمین سلامت مادر و نوزاد نقش مهمی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Body Mass Index (BMI) and birth weight and some pregnancy outcomes

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Bahrami Taghanaki 1
 • Mitra Hashemian 2
 • Marzieh Lotfalizadeh 3
 • Mohammadreza Noras 4
1 Assistant Professor, Department of Chinese Traditional Medicine, School of Complementary and Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Bachelor of Health, Department of Reproductive Health Vice Chancellor, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Traditional medicine, School of Complementary and Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recent studies have shown that high or low maternal weight before pregnancy is associated with pregnancy and neonatal complications. Birth weight is one of the most important indicators of growth in neonates. Therefore, this study was performed with aim to determine the association between maternal early pregnancy body mass index with some complications of pregnancy and birth weight.
Methods: This cross-sectional study was performed on 1642 pregnant women referred to the hospitals and maternities of 21 cities which were covered by Mashhad University of Medical Sciences in 2014. Data related to mother and neonate were collected through the questionnaire and hospital records. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Chi- square and Mann-Whitney tests. PResults: Early pregnancy body mass index showed that 119 mothers (5.6%) were weight loss, 942 (44.5%) natural, 426 (20.1%) overweight and 155 (7.3%) were obese. Mean body mass index was 23.9 ± 4.2 with minimum of 13.49 and maximum of 39.06 Kg/m2. Birth weight was significantly influenced by early pregnancy BMI. The frequency of macrosomia was significantly higher in obese mothers, also increased early pregnancy BMI led to increased stillbirth and caesarean section (P<0.05). Preterm birth was higher in lean and obese mothers. Preeclampsia was greater in women with abnormal body mass index than normal weight mothers (P<0.05).
Conclusion: Abnormal BMI can lead to complications in mothers and fetuses. So, assessment of weight and body mass index before pregnancy and at the first visit and providing training and nutritional counseling and required care can play an important role to prevent complications and provide maternal and neonatal health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BMI
 • Birth weight
 • Pregnancy outcomes
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.