تدوین مداخله اختصاصی شده برای ترویج زایمان طبیعی در زنان باردار نخست زا: یک مطالعه تکوینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

5 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

مقدمه: با وجود اینکه انجام سزارین در شرایط خاص می‌تواند نجات‌بخش مادر و نوزاد باشد، ولی دارای عوارض قابل توجهی است. کاهش سزارین در بین زنان باردار نخست‌زا یکی از بهترین راهکارهای کاهش میزان سزارین است. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی مداخله اختصاصی برای ترویج زایمان طبیعی در بین زنان باردار نخست‌زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تکوینی به منظور طراحی مداخله مبتنی بر الگوی ابزار سنجش و پاسخ بازاریابی اجتماعی برای کاهش سزارین در زنان باردار نخست‌زا در تابستان سال 1394 در شهرستان بویراحمد انجام شد. داده‌های مطالعه کیفی از طریق مصاحبه فردی و بحث گروهی متمرکز و داده‌های پیمایش کمّی ‌به کمک ابزار سنجش سازه‌های الگوی رفتار برنامه‌ریزی شده جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد. داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و به صورت دستی و داده‌های کمّی ‌با استفاده از آماره‌های توصیفی معمول، رگرسیون لجستیک، آزمون کای اسکوئر و من ویتنی تحلیل شدند.
یافته‌ها: در بخش کیفی، مهم‌ترین موانع زایمان طبیعی ناخوشایند بودن فضای زایشگاه، ترس، توصیه دیگران، تجربه بد از زایشگاه و آگاهی پایین زنان، و اصلی‌ترین مداخلات پیشنهادی برای افزایش زایمان طبیعی شامل: آموزش، مشاوره و خوشایندسازی زایمان طبیعی بود. در بخش کمّی، 39 نفر (2/25%) از زنان قصد انجام سزارین داشتند. میانه و دامنه میان چارکی نگرش 4±18، هنجارهای ذهنی 3±5/16 و کنترل رفتاری درک شده 3±16 بود. مهم‌ترین پیشگویی‌کننده‌های انتخاب نوع زایمان نگرش، هنجارهای ذهنی، محل سکونت و شغل همسر بودند.
نتیجه‌گیری: برای تدوین مداخله اختصاصی اثربخش با هدف ترویج زایمان طبیعی در بین زنان باردار نخست‌زا باید نیازها و خواسته‌های آن‌ها را در نظر گرفت. آموزش، ارائه مشاوره‌های تلفنی و انجام مداخلات مختصر به‌وسیله پزشکان و ماماها در مراکز بهداشتی درمانی اجزاء اصلی یک مداخله اختصاصی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development a tailored intervention to promote normal vaginal delivery among primigravida women: a formative research

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shams 1
 • Ali Mousavizadeh 2
 • Saadat Parhizkar 3
 • Mostafa Maleki 4
 • Parvin Angha 5
1 Associate Professor, Department of Health Education and Promotion, Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
4 M.Sc. student in Health Education and Promotion, Student Research Center, School of Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
5 MSc in Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although performing cesarean section in specific condition can save life of mother and neonate, but has considerable complications. Reducing cesarean among primigravida is one of the best strategies to reduce cesarean. Therefore, this study was performed with aim to develop a tailored intervention to promote normal vaginal delivery (NVD) among primigravida women.
Methods: This formative research was done to develop an intervention based on assessment tools pattern and social marketing response to reduce cesarean section among primigravida women in Boyer-Ahmad city in 2015. The qualitative data were collected through individual interviews and focused group discussions. The quantitative data were collected by a questionnaire based on the constructs of Theory of Planned Behavior. Data was analyzed by SPSS software (version 16). The qualitative data were analyzed by content analysis method as manual and the quantitative data by routine descriptive statistics, logistic regression, Chi-Square and Mann-Whitney tests.
Results: In qualitative part, the most important barriers for selecting NVD were: maternity being unpleasant, fear, others' recommendations, and negative experiences of referring to maternity and low level of knowledge among women. The main interventions recommended for increasing NVD were: education, counseling, making the process of NVD more pleasant. In the quantitative survey, we found that 25.2% of the women were intended to do cesarean. In quantitative part, 39 women (25.2%) had intention to perform cesarean section. The median and interquartile range of attitude was 18±4, subjective norms 16.5±3, and perceived control behavior 16±3. Attitude, subjective norms, place of residence, and the spouse's job were the main predictors in selecting the mode of delivery.
Conclusion: To design an effective tailored intervention to promote NVD among primigravida women, their wants and needs should be considered. Education, offering telephone counseling, and implement of brief interventions by physicians and midwives in health centers are the main elements of the tailored intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Formative Research
 • intervention
 • Normal vaginal delivery
 • Primigravida women
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.