ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی؟

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دفتر تحقیقات و فن‌آوری دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات هورمون‌شناسی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران

چکیده

مقدمه: آداب و رسوم اجتماعی ممکن است از دین منشأ گرفته و یا ریشه غیر مذهبی داشته باشند. یکی از رفتارهای اجتماعی که از گذشته‌های دور در میان برخی اقوام‌ رواج داشته، ختنه دختران است. برخی افراد واجب بودن دینی آن را بیان می‌کنند. برای پی بردن به صحت این ادعا، باید با دستورات ادیان آسمانی آشنا شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهودیت درباره ختنه دختران انجام شد.
روش‌کار: روش گردآوری داده‌ها در مقاله مروری حاضر، منابع کتابخانه‌ای، مجلات معتبر، سایت سازمان جهانی بهداشت و یونیسف و پایگاه‌های اطلاعاتی علمی Science direct،PubMed ، Magiran Cochran library، Google Scholar، IranMedex و SID بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از کلید واژه‌های ختنه دختران، ناقص‌سازی جنسی، بریدن آلت تناسلی دختران همراه با کلمات فقه، تشیع، تسنن، دین، مذهب، اسلام، مسیحی و یهودی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام گردید.
یافته‌ها: از 68 مطالعه جستجو شده، 42 مطالعه مرتبط با هدف بررسی شد. هرچند امروزه ختنه دختران توسط مسلمانان، مسیحیان و یهودیان انجام می‌شود، اما در کتاب‌های قرآن، انجیل و یا تورات به انجام آن توصیه نشده است. هیچ‌کدام از این ادیان انجام ختنه برای دختران را واجب ندانسته‌اند. تنها پیروان مذهب شافعی ‌برداشتن پوست روی کلیتوریس را واجب می‌دانند.
نتیجه‌گیری: در جوامعی که ختنه دختران انجام می‌شود، رسم و سنت فرهنگی بر جنبه اعتقاداتی و دینی غلبه دارد. هر چند که طرفداران آن به منظور توجیه عمل خود، دستورات مذهبی را علت انجام آن می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female genital mutilation: religious coercion or cultural requirement?

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Haji Foghaha 1
 • Masoumeh simbar 2
 • Samira Golezar 3
 • Shiva Alizadeh 1
1 PhD Student in Reproductive Health, students Research and Technology Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Reproductive Hormone Research Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Deprtment of Midwifery, Islamic Azad University, Tuyserkan Branch, Tuyserkan Iran.
چکیده [English]

Introduction: Social tradition may originate from religion or nonreligious root. From long ago, there was female genital mutilation as a social behavior among some ethnic groups. Some people believe that female genital mutilation is a religious obligatory. To understand the accuracy of this assertion, people must know the commands and doctrines divine religions. This study was performed with aim to investigates the views of the heavenly religions of Islam, Christianity and Judaism about female genital mutilation.
Methods: Collecting data in this review article was library resources, scientific journals, WHO and UNICEF, databases of Sciencedirect, PubMed, Magiran, Cochran library, Google Scholar, IranMedex and SID. Time interval for searching references was 2002 to 2016. Information were collected by using the keywords of Female Genital Mutilation, Female Genital Circumcision and Female Genital Cutting along with the keywords of doctrine, Sunni, Shia, Jewish, Christian, Islam and Religion. Data were analyzed qualitatively
Results: From 68 searched articles, 28 articles which met inclusion criteria and were related to the purpose of the study were reviewed. The results showed that although nowadays female genital mutilation is performing by Muslims, Christians and Jews, but Koran, Bible or Torah has not recommended it and don't know it as a mutilation obligatory for girls. Only, Shafei know it necessary to remove the skin of clitoris.
Conclusion: In societies where female genital mutilation is done, cultural tradition is dominant on religious convictions; although the advocates for justifying their actions claim that the reason is religious orders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Christianity
 • Female genital circumcision
 • Female genital mutilation
 • Islam
 • Judaism
 1. Zolfaghartalab M, Jamali M. Female circumcision from the point of view of Jurisprudential religions. Quart J Med Fighh 2012; 6(18-19):121-41. (Persian).
 2. Cook RJ, Dickens BM, Fathalla MF. Reproductive health and human rights: integrating medicine, ethics, and law. Oxford: Clarendon Press; 2003. P. 554.
 3. Joseph S, Najmabadi A. Encyclopedia of women and Islamic cultures. Brill: Family, Law and Politics; 2003.
 4. World Health Organization. Eliminating female genital mutilation: an interagency statement-OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM. Geneva: World Health Organization; 2008.
 5. Mutua M. Human rights: a political and cultural critique. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; 2002.
 6. Berg R, Odgaard-Jensen J, Fretheim A, Underland V, Vist G. An updated systematic review and meta-analysis of the obstetric consequences of female genital mutilation/cutting. Obstet Gynecol Int 2014; 2014:542859.
 7. Arab Ahmadi AB. Female genital mutilation in West Africa. Iran J Obstet Gynecol and Infertil 2014; 16(82):8-15. (Persain).
 8. Bassami M, Pashaei T, Garetapeh S, Garetapeh A. Female genital mutilation in jurisprudence, law and medicine. Quart J Med Fighh 2009; 2(6-5):93-171. (Persain).
 9. World Health Organization. A systematic review of the health complications of female genital mutilation including sequelae in childbirth. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2000.
 10. Sipsma HL, Chen PG, Ofori-Atta A, Ilozumba UO, Karfo K, Bradley EH. Female genital cutting: current practices and beliefs in western Africa. Bulletin World Health Organ 2012; 90(2):120-7.
 11. World Health Organization. Female genital mutilation: a joint WH. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2015.
 12. Simbar M, Abdi F, Zaheri F, Mokhtari P. Outcomes of circumcision in women: a review of existing studies. Hakim Jorjani J 2014; 2(1):10-1.
 13. Governement H. Multi-agency practice guidelines. London, UK: Female Genital Mutilation; 2014.
 14. Pashaie T, Rahimi A, Ardalan A, Majlesi F. Prevalence of female genital mutilation and factors associated with it among women consulting health centers in Ravansar City, Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2012; 9(4):57-68.
 15. Ahadi H, Khadivzadeh T, Seyyedialavi G, Esmaili H. Women’s circumcision in Minab: prevalence, knowledge, attitude. J Qazvin Univ Med Sci 2003; 14:20. (Persian).
 16. Dehghankhalili M, Fallahi S, Mahmudi F, Ghaffarpasand F, Shahrzad ME, Taghavi M, et al. Epidemiology, regional characteristics, knowledge, and attitude toward female genital mutilation/cutting in southern Iran. J Sex Med 2015; 12(7):1577-83.
 17. Afifi M. Female genital mutilation in Egypt. Lancet 2007; 369(9576):1858.
 18. Oduro A, Ansah P, Hodgson A, Afful T, Baiden F, Adongo P, et al. Trends in the prevalence of female genital mutilation and its effect on delivery outcomes in the kassena-nankana district of northern ghana. Ghana Med J 2006; 40(3):87-92.
 19. Berg RC, Underland V, Odgaard-Jensen J, Fretheim A, Vist GE. Effects of female genital cutting on physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2014; 4(11):e006316.
 20. Martinelli M, Olle-Goig JE. Female genital mutilation in Djibouti. Afr Health Sci 2012; 12(4):412-5.
 21. Abdelshahid A, Campbell C. Should I circumcise my daughter? Exploring diversity and ambivalence in Egyptian parents' social representations of female circumcision. J Commun Appl Soci Psychol 2015; 25(1):49-65.
 22. Andersson SH, Rymer J, Joyce DW, Momoh C, Gayle CM. Sexual quality of life in women who have undergone female genital mutilation: a case–control study. BJOG 2012; 119(13):1606-11.
 23. Mahmoud MI. Effect of female genital mutilation on female sexual function, Alexandria, Egypt. Alexand J Med 2016; 52(1):55-9.
 24. Abdulcadir J, Margairaz C, Boulvain M, Irion O. Care of women with female genital mutilation/cutting. Swiss Med Wkly 2011; 140:w13137.
 25. Farajkhoda T, Irani Far E, Javanbakht M, Abbasi M, Bokai M. Study of the ethical outcomes, legal aspects and courses of action to eradication female genital mutilation. Med Ethics J 2011; 5(18):55-71. (Persian).
 26. Bogale D, Markos D, Kaso M. Intention toward the continuation of female genital mutilation in Bale Zone, Ethiopia. Int J Womens Health 2015; 7:85-93.
 27. El-Damanhoury I. The Jewish and Christian view on female genital mutilation. Afr J Urol 2013; 19(3):127-1-9.
 28. Kessler E, Wenborn N. A dictionary of Jewish-Christian relations. Ambridge: Cambridge University Press; 2005.
 29. A Statement of the WISE Muslim Women’s Shura Council. Female Genital Cutting: Harmful and Un-Islamic. New York: Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality; 2010.
 30. Khomeini R. Commentary Dissertation Imam Khomeini. Tehran: Hataf Publication; 2013. (Persian).
 31. Hashemi M. The most comprehensive website religious orders and issues. Ahkamesharee. Available at: URL: http://ahkamesharee.mihanblog.com/; 2016.
 32. Assembly UG. 67th session. Palestine: Status of Palestine in the United Nations; 2012.
 33. Tohidi AR. Evolution of women's rights and family in international, regional and national acts. Womens Strat Stud 2012; 15(57):7-52. (Persian).
 34. World Health Organization. International day of zero tolerance to female genital mutilation. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2015.
 35. Nayyeri MH. New Islamic penal code of the Islamic republic of Iran: an overview. Tehran: Human Rights in Iran Unit; 2012.
 36. Yazdanpanahi Z, Shahamatmanesh M, Babaei A, Hajifoghaha M. Ethics and sentences in midwifery. Iran J Public Health 2015; 44(4):598-9.
 37. Hashemi M. Persian Islamic culture in accordance with religion of the inmate. Qom: Encyclopedia of Islamic Fiqh; 2008. (Persian).
 38. Gruenbaum E. The female circumcision controversy: an anthropological perspective. Pensyllvania: University of Pensyllvania Press; 2001.
 39. Tavassoli OH, Tavassoli SH. Reviewing women circumcision in the world & Iran. US China Law Rev 2012; 9:406.
 40. Unicef, UNICEF. Female genital mutilation/cutting: a statistical overview and exploration of the dynamics of change. New York: UNICEF; 2013.
 41. Mathews BP. Legal, cultural and practical developments in responding to female genital mutilation: can an absolute human right emerge? Shifting Global Powers and International Law: Challenges and Opportunities; 2013.
 42. Abreu W, Abreu M. Community education matters: representations of female genital mutilation in guineans immigrant women. Proc Soci Behav Sci 2015; 171:620-8.
 43. Berg R, Denison E. A tradition in transition: factors perpetuating and hindering the continuance of female genital mutilation/cutting (FGM/C) summarized in a systematic review. Health Care Women Int 2013; 34(10):837-59.
 44. Shaw D, Lefebvre G, Bouchard C, Shapiro J, Blake J, Allen L, et al. Female genital cosmetic surgery. J Obstet Gynaecol Canada 2013; 35(12):1108-12.
 45. Simbar M, Rahmanian F, Ramezani Tehrani F. Explaining the experiences and perceptions of gynecologists and midwives about virginity examination and it’s outcomes: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(173):1-22. (Persian).