بررسی تأثیر کپسول استات‌روی بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو‌کور با کنترل دارونما

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: قاعدگی دردناک یا دیسمنوره یکی از بیماری‌های شایع زنان و یکی از دلایل مراجعه به درمانگاه‌های زنان است. با اینکه دیسمنوره اولیه تهدید کننده زندگی فرد نمی‌باشد، ولی کیفیت زندگی زنان جوان را تحت تأثیر قرار داده و در موارد شدید باعث عدم کارایی می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کپسول استات‌روی بر شدت دیسمنوره اولیه انجام شد.
روش‌‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1393 بر روی 78 دانشجوی 25-18 ساله ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان انجام شد. افراد به‌ صورت ‌تصادفی در دو گروه دریافت‌کننده استات‌روی یا دارونما قرار گرفتند و فرم ثبت وضعیت روزانه را در 3 روز اول سیکل قاعدگی تکمیل کردند. برای افراد گروه مورد کپسول‌های حاوی 30 میلی‌گرم استات‌روی، روزانه 1 عدد به مدت دو سیکل تجویز شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به ‌صورت خود گزارش‌دهی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در دوره قبل از مداخله، متغیرهای فردی و همچنین میانگین شدت درد در دو گروه تجربی و شاهد، اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (05/0<p). ولی بعد از مداخله شدت درد در هر دو گروه نسبت به قبل از درمان کاهش داشت (001/0>p)، ولی این کاهش در گروه تجربی بیشتر بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استات‌روی که یک مکمل غیر دارویی است که می‌تواند باعث کاهش شدت درد شود و می‌تواند برای درمان دیسمنوره اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Zinc Acetate capsule on the intensity of primary dysmenorrhea: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial

نویسندگان [English]

 • Marzieh Javanmardi 1
 • Mozhgan Momtazpour 2
 • Mohammad Ali Shahtalebi 3
 • Marzieh Araban 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Azad Islamic University, Falavarjan branch, Isfahan, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Azad Islamic University, Falavarjan branch, Isfahan, Iran.
3 Assistant professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Health Education and Promotion, Social Determinants of Health Research center, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Painful menstruation or primary dysmenorrhea is a common condition among women and is one of the causes of referring to obstetrics clinics. Although primary dysmenorrhea is not life threatening, but it has adverse effect on quality of life in young women and causes insufficiency in severe cases. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of zinc acetate capsule on the intensity of primary dysmenorrhea.
Methods: This double-blind randomized clinical trial was performed on 78 students (18–25 years old) residing in dormitory of Falavarjan Azad Islamic University in 2014. The subjects were randomly assigned into zinc acetate or placebo group and completed the daily status recording form during 3 first day of mensturation. The experimental group received 30 mg of Zinc acetate capsule daily for two consecutive cycles. Data was collected by the questionnaire and as self-report. Data were analyzed by Wilcoxon and Mann Whitney tests by SPSS software (version 21). PResults: Before the intervention, there was no significant difference between two groups in terms of demographic variables and mean of pain intensity (P>0.05), but, pain intensity decreased in both groups after the intervention compared to before the intervention (P<0.001); this decrease was greater in the intervention group (P<0.001).
Conclusion: Zinc acetate which is a non-pharmacologic complementary can decrease the pain intensity and can be used for treatment of primary dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical trial
 • Dysmenorrhea
 • Zinc Acetate
 1. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol 2006; 108(2):428-41.
 2. Ruoff G, Lema M. Strategies in pain management: new and potential indications for COX-2 specific inhibitors. J Pain Symptom Manage 2003; 25(2 Suppl):S21-31.
 3. Bassin J. Topics in obstetrics and gynaecology. South African: Julmar Communications; 1996. P. 269-74.
 4. Pour EM, Amin E, Sarmast H. Assessment of knowledge, attitudes, and behaviour of adolescent girls in suburban districts of Tehran regarding dysmenorrhea and menstrual hygiene. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Ser 2002; 9(4):23-9. (Persian).
 5. Noroozi A, Tahmasebi R. Pattern of menstruction, hirsutism and dysmenorrhea in students of Boushehr Medical and Khalig-e-Fars universities (2002-2003). Med J Hormozgan Univ 2004; 7(4):203-9. (Persian).
 6. Hsu CS, Yang JK, Yang LL. Effect of a dysmenorrhea Chinese medicinal prescription on uterus contractility in vitro. Phytother Res 2003; 17(7):778-83.
 7. Oral E, Kirkan T, Yazici E, Cansever MG, Aydin N. Premenstrual symptom severity, dysmenorrhea, and school performance in medical students. J Mood Disord 2012; 2(4):143-52.
 8. Hsu CS, Yang JK, Yang LL. Effect of “Dang-Qui-Shao-Yao-San” a Chinese medicinal prescription for dysmenorrhea on uterus contractility in vitro. Phytomedicine 2006; 13(1-2):94-100.
 9. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gyncol Infertil 2015; 18(160):14-30.
 10. Aahedifard T, Firuzi M. Assessment of the articles related to primary dysmenorrhea in dimension of menstrual pain assessment tools. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(4):17-27. (Persian).
 11. Doty E, Attaran M. Managing primary dysmenorrhea. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(5):341-4.
 12. Emami Moghadam Z, Aemmi SZ, Dadgar S, Sardar Abadi F. Improving the performance of pregnant women in oral and dental health based on the Health Belief Mode. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(176):6-11. (Persian).
 13. Aemmi SZ, Dadgar S, Pourtaghi F, Askari Hoseini Z, Emami Moghadam Z. The effect of exercise program using elastic band in improving the old women's health. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015;18(177):20-5. (Persian).
 14. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and management. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19(6):363-71.
 15. Zahradnik HP, Hanjalic-Beck A, Groth K. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hormonal contraceptives for pain relief from dysmenorrhea: a review. Contraception 2010; 81(3):185-96.
 16. Pittrof R, Lees C, Thompson C, Pickles A, Martin JF, Campbell S. Crossover study of glyceryltrinitrate patches for controlling pain in women with severe dysmenorrhea. BMJ 1996; 312(6):884-90.
 17. Rezaeyan M, Abdali N, Araban M. Comparing analgesic effects of extra virgin olive oil and Ibuprofen on the intensity of primary dysmenorrhea: a crossover clinical trial. Iran J Nutr Sci Amp Food Technol 2014; 9(2):67-74. (Persian).
 18. Ataollahi M, AliAkbari SA. Complementary medicine and primary dysmenorrhea. J Shahid Beheshti Sch Nurs Midwifery 2014; 23(83):59-63. (Persian).
 19. Eby GA. Zinc treatment prevents dysmenorrhea. Med Hypotheses 2007; 69(2):297-301.
 20. Eby GA, Davis DR, Halcomb WW. Reduction in duration of common colds by zinc gluconate lozenges in a double-blind study. Antimicrob Agents Chemother 1984; 25(1):20-4.
 21. Kelly RW, Abel MH. Copper and zinc inhibit the metabolism of prostaglandin by the human uterus. Biol Reprod 1983; 28(4):883–9.
 22. Alexandrovich I, Rakovitskaya O, Kolmo E, Sidorova T, Shushunov S. The effect of fennel (Foeniculum Vulgare) seed oil emulsion in infantile colic: a randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health Med 2003; 9(4):58-61.
 23. Sangestani G, Khatiban M, Marci R, Piva I. The positive effects of zinc supplements on the improvement of primary dysmenorrhea and premenstrual symptoms: a double-blind, randomized, controlled trial. J Midwifery Reprod Health 2015; 3(3):378-84.
 24. Walker CF, Black RF. Zinc and the risk for infectious disease. Annu Rev Nutr 2004; 24(5):255-75.
 25. Bhandari B. Trace elements. In: Parthsarthy A, Nair MK, Menon PS, editors. Textbook of pediatrics. 2nd ed. New Dehli: Jaypee Brothers Medical Publisher LTD; 1999. P. 141-5.
 26. Mahyar A. The preventive role of zinc from communicable and noncommunicable disease in children. N Commun Dis Malaysia 2005; 4(2):21-5.
 27. Magalova T, Bella V, Brtkova A, Beno I, Kudlácková M, Volkovová K. Copper, zinc and superoxide dismutase in precancerous, benign diseases and gastric, colorectal and breast cancer. Neoplasma 1999; 46(2):100-4.
 28. Hakama M, Hakulien T, Kenward MG, Aaran RK, Aromaa A, Knekt P, et al. Blood biochemistry and the risk of cancer. Effect of sample pooling. Acta Oncol 2004; 43(7):667-74.
 29. Keen CL, Gershwin ME. Zinc deficiency and immune function. Ann Rev Nutr 1994; 10:415-31.
 30. Wu T, Sampos CT, Freudenheim JC, Muti P, Smit E. Serum iron, copper and zinc concentrations and risk of cancer mortality in US adults. Ann Epidemiol 2004; 14(3):195-201.
 31. Gibson RS, Vanderkooy PD, MacDonald AC, Goldman A, Ryan BA, Berry M. A growth-limiting mild zinc deficiency syndrome in some southern Ontario boys with low height percentiles. Am J Clin Nut 1989; 49(6):126-73.
 32. Goei GS, Ralston JL, Abraham GE. Dietary patterns of patients with premenstrual tension. J Appl Nutr 1982; 34(1):1–8.
 33. Sweetman SC. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 2011.
 34. Khazaiyan S, Navidian A, Navvabi S. Effect of Aloe vera jel on the intensity of primary dysmenorrheal. Med Surg Nurs 2012; 1(1):49-54.
 35. Ziaei S, Zakeri M, Kazemnejad A. A randomised controlled trial of vitamin E in the treatment of primary dysmenorrhoea. BJOG 2005; 112(4):466-9.